Strategisk slöjd

Slöjdat utegym på Ålidhem, Umeå. Projekt 2018 Västerbottens läns hemslöjdsförening

Slöjdat utegym på Ålidhem, Umeå.

Genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål har området slöjd och handgjort skapande stora möjligheter att bana väg för det regionala arbetet med Agenda 2030.

Nämnden för hemslöjdsfrågor bjuder in regioner, huvudmän, hemslöjdskonsulenter och utvecklare till det gemensamma projektet Strategisk Slöjd - en flerårig satsning där fokus är att arbeta med slöjd med koppling till de globala hållbarhetsmålen. Strategisk Slöjd syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.

Viktig utgångspunkt för regional kultur

Slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 – men vi måste läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon. Beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål.

De regionala kulturplanerna pekar ut FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 som en viktig utgångspunkt för den regionala kulturen. Statliga myndigheter får Agenda 2030-uppdrag inskrivna i sina regleringsbrev. Det är inte längre frågan om ”när” utan ”hur” vi ska arbeta med att tillämpa dem i våra verksamheter. Genom slöjd och handgjort skapande har vi en möjlighet att bana väg för regionalt arbete med Agenda 2030.

Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås. Var är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Projektets deltagare och roller

De primära projektdeltagarna är regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt nationella utvecklare inom slöjdområdet. En viktig del av arbetet är det nätverksarbete som skapas, så kunskap därigenom kan spridas och överföras mellan projektdeltagarna på såväl lokala, regionala och nationella nivåer och på sikt även globalt.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är projektägare av Strategisk Slöjd och har det övergripande ansvaret för projektet och utarbetar planer och genomförande tillsammans med processledare och deltagare. NFH ansvarar även för dokumentation samt spridning av de kunskaper som utvecklas under projektets gång, inte minst mellan grupperna.

Projektledare är Helena Hansson, designer, lärare och doktorand på HDK-Valand. Helena kommer vara guide, mentor, coach och ledare för projektets aktiviteter på både nationell och regional nivå.

På sikt kommer även en grupp forskare, utövare och tänkare, som på olika sätt är involverade i strategiska utvecklingsprojekt med koppling till slöjd och hantverk, att kopplas till projektet som en referensgrupp, en tankesmedja.

Årskonferens, september 2020

Start för den långsiktiga satsningen Strategisk slöjd är planerad till NFHs årliga konferens för hemslöjdskonsulenter och utvecklare. Konferensen kommer att fokusera på hur slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 genom att läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon. Årets konferens bygger i hög grad på alla deltagares medverkan som kommer arbeta med att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål.

På grund av det rådande läget med coronaviruset ställdes konferensen i slutet av mars in och ett nytt datum är bokat; den 29 – 30 sep 2020. Konferensen kommer genomföras i digital form. Deltagare är hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare inom slöjd och hemslöjd.

Nyhetsbrev

Temat Strategisk slöjd är mer aktuellt än någonsin och för att inte tappa fart i det påbörjande arbetet inför årskonferensen kommer vi förse er med inspiration och tips i en serie nyhetsbrev. Detta för att vi alla ska vara igång när vi åter ses för höstens konferens och det fortsatta arbetet med att koppla era arbetssätt och regionala aktiviteter till FNs hållbarhetsmål. I det första nyhetsbrevet kan du t.ex. läsa hur projektledare Helena Hansson kopplar samman plattformen SPOK med Hållbarhetsmål 12.

Agenda 2030 och Sverige

Informationsmaterialet framtaget av Agenda 2030-delegationen och baserar sig på slutbetänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighetlänk till annan webbplats

Genomförandet av Agenda 2030 måste tas in som en del i det ordinarie arbetet – det kan inte vara ett sidoordnat projekt. Därför måste agendan också integreras i ordinarie processer. Att integrera Agenda 2030 i ordinarie processer innebär dock inte att de befintliga strukturerna inom ramen för dessa processer möter alla de krav som agendan ställer. Uppfyllandet av agendan innebär att existerande arbetssätt och institutioner i många fall behöver utvecklas, stärkas eller förändras, liksom att nya processer kan behöva utvecklas inom vissa områden, vilket sammantaget leder till en utveckling av befintliga strukturer.