Ull i Sverige

Foto Annkristin Hult

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under åren 2018-2022 arbetat med att kartlägga, stötta och utveckla svensk ullnäring. Målsättningen att skapa förutsättningar för områdets olika aktörer att gemensamt bilda förening för att stärka samverkan kring svensk ull har uppfyllts.

Under perioden har Annkristin Hult arbetat som nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor, för att kartlägga och identifiera behov och stärka strategiska insatser inom området. Inledningsvis gjordes en kartläggning, 2019 Pdf, 1.6 MB., för att samordna och belysa behov av insatser inom ullnäringen i Sverige. Kartläggningen har fått ligga till grund för myndighetens insatser. Olika initiativ har tagits för att aktörer inom branschen har kunnat samverka och gemensamt arbeta mot en stärkt svensk ullindustri. Frågor rörande infrastruktur, klassificering och samverkan har lyfts både på nationell och internationell nivå tillsammans med olika aktörer, organisationer och myndigheter. Annkristins uppdrag är nu avslutat på Nämnden för hemslöjdsfrågor men hon har fortfarande vissa uppdrag inom området. Annkristins kontaktuppgifter: annkristin.hult@gmail.com tel 070 625 38 55

Parallellt med Nämnden för hemslöjdsfrågors satsning på svensk ullnäring tillsattes en tjänst med ull- och skinnansvar inom Svenska Fåravelsförbundet (SF). Ullfrågorna växte sig starka på många håll i landet. SF har arbetat med att utbilda sina medlemmar – fårägarna, för att förbättra kvaliteten på ullen. SF har även deltagit i projekt för att utveckla ullen för industrin, där de stora volymerna är viktiga. Både heminredning- outdoor- och modeindustrin har visat stort intresse.

Svensk ullnäring är komplex

På ett tidigt stadium framstod två spår som både skiljer och förenar svensk ullnäring – industrispåret och hantverksspåret. Industrispåret som söker volymer och vill växla upp till en mer storskalig produktion. Hantverksspåret främjar bevarande av de specifika fårraserna och deras ull och utvecklar handspinning och en mer hantverksmässig och småskalig förädling av ullen.

Den svenska ullnäringen är komplex och saknar många länkar inom förädlingskedjan. Dock finns många starka krafter, både ideella och kommersiella som för frågorna framåt i rätt riktning och med gott syfte – att ta vara på en resurs och förädla den på bästa sätt. Hållbarhetsperspektivet är tydligt – ull är en råvara som kan bidra till en mer cirkulär textilproduktion i landet.

Samverkan

Den mest tydliga delen i arbetet som nationell utvecklare har varit att hitta platserna runt ett gemensamt bord för att börja samtalet, hitta de gemensamma nämnarna. Samverkan med olika parter har varit utvecklande och man ser, hur olika parter börjat hitta varandra för gemensamma projekt. Området är stort och omfattande, arbetssätten varierar. Den stora gemensamma frågan är hur vi utvecklar användningsområdet för svensk ull. Fokus under de tre åren har varit att utveckla industrin, att stötta de innovatörer och enskilda företag som vill växa.

Två spår

Det hantverksmässiga och det industriella spåret inom svensk ullnäring; inget ska utesluta det andra. Båda delarna kan verka var för sig med viktiga delar, samt samverka för utbyta av kunskap och erfarenheter. Föreningen Ullvilja, som arrangerar Ull-SM och Spinn-SM, gör stora insatser för att bevara och hålla hög kvalitet på både ull och hantverkstekniker. Fårfesten i Kil, som arrangeras av Fåreningen Fårfest i Kil, är också en stor inspirationskälla som samlar tusentals besökare under en helg då inte en pandemi sätter stopp.

Utmaningar för svensk ullnäring

Under kartläggningen framstår vilka delar i förädlingskedjan som är särskilt viktiga att belysa och arbeta vidare med.

  • Ett svenskt klassificeringssystem
  • Utbildningsfrågor.
  • Logistik och insamling av ull
  • Behov av större spinnerier och kamgarnsspinneri
  • Samverkan
  • Opinionsbildning, information och kunskapsbyggande

Framtidstro och goda förutsättningar

Utvecklingsarbete inom den svenska ullnäringen har tagit fart de senaste fem åren. Från regionala projekt samlas erfarenheter så att nya idéer och mer övergripande insatser kan ta form. Ett par exempel är Swedish Wool Initiative Länk till annan webbplats. och det senaste projektet på Gotland Länk till annan webbplats.,
samt Ull som resurs 2 Länk till annan webbplats..

Hållbarhetsfrågan är central och har till stor del blivit ett konkurrensmedel i företagens marknadsföring. Intresset för ull från mode-, outdoor- och inredningsindustrin är stort, vilket är en förutsättning för att öka omsättning och få upp volymer inom ullnäringen. Tvätteriet Ullkontoret på Gotland har stor betydelse i kedjan mellan köpare och säljare av ull inom industrisektorn.

I orostider med starkt ökande råvaru- och drivmedelspriser ökar intresset för den närproducerade textilråvaran alltmer. Svensk ull har en framtid. Med samverkan och gemensamma insatser finns stora förutsättningar för svensk ull att ta allt större del i den svenska textilindustrin som en cirkulära och hållbar fiber.

Arbetet med att bevara de unika svenska lantraserna innebär även det en säkring för framtida behov. Här finns en potential för unika produkter i en mer nischad och småskalig produktion. Ett bevarande av kulturarvet som är intressant även för en internationell publik.

Att påverka åsikter, förändra beteenden och att stärka varumärket är viktiga delar i det fortsatta arbetet att stärka svensk ullnäringsindustri. Opinionsbildning är en förutsättning för att öka konkurrenskraften för svensk ull, även på internationell nivå. Efterfrågan måste öka, och konsumentupplysning är en del av de insatser som behöver förbättras.

Att följa upp forskning på både nationell och internationell nivå är värdefullt för utvecklingen. Detta för att överbrygga kunskapsklyftor och ta död på eventuella myter om ullens användningsområden och bemöta dem med relevanta och evidensbaserade forskningsresultat.

Arena svensk ull

Utvecklingen av svensk ullnäring har tagit fart de senaste åren. Intresset för att stärka de olika delarna har varit stort. Tillsammans med alla aktörer ser vi nu ett starkt hopp om fortsatt utveckling i arbetet inom Arena svensk ull som genom nätverkande och gemensamma insatser verkar för att stärka svensk ullproduktion.