Agenda 2030 - Strategisk slöjd

År 2019 initierade Nämnden för hemslöjdsfrågor Strategisk slöjd, ett kunskapsbyggande tema med utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål. Syftet är att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar.

Inom ramen för Strategisk slöjd har konferenser, seminarier och projekt genomförts av Nämnden för hemslöjdsfrågor, regionala konsulenter och utvecklare, ideella föreningar, slöjdare och företag. Tillsammans med forskare, lagningsaktivister och trendanalytiker har det vridits och vänts på frågor. Medverkande har tagit del av andras exempel och diskuterat hur vi alla i högre utsträckning kan gå från att tänka till att göra hållbart.

Vad kan slöjd- och hantverkssektorn bidra med för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras? Vilka andra kultur- och samhällssektorer kan slöjd- och hantverkssektorn samverka med?

Genomförda insatser och projekt

Genom strategiskt arbete och samordning bildades år 2022 Arena Svensk Ull, en ny riksorganisation med målet att öka användningen av svensk ull. Nämnden för hemslöjdsfrågors nationella utvecklare hållbarhet, ledde arbetet från att svensk ull kasserades till att svensk ull är bristvara. För att öka tillvaratagandet och användningen av svensk ull har nationell utvecklare arbetat med att utveckla förädlingskedjan av den svenska ullen genom samverkan och organisering inom den relativt outvecklade näringsgrenen.

Delar av det som genomförts inom Nämnden för hemslöjdsfrågors satsning Strategisk slöjd finns beskrivet i menyn till vänster, knutet till respektive mål i Agenda 2030.

Du kan också ta del av alla projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor finansierat i de digitala publikationerna Myller och mångfald (2021) och Slöjd och kulturhantverk (2022) här på vår sida. Många av projekten är kopplade till frågor som rör Agenda 2030 målen.

Helena Hansson, fil. dr och designforskare vid HDK Valand, har knutits till Strategisk slöjd som guide, mentor, coach och ledare för de aktiviteter som genomförs på både nationell och regional nivå.

Agenda 2030 och Sverige

Informationsmaterialet framtaget av Agenda 2030-delegationen och baserar sig på slutbetänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet  Länk till annan webbplats.