Gemensam arena för svensk ull

Ett digitalt seminarium torsdagen 25 november 2021. Syftet med seminariet var att ge information om pågående projekt med uppdrag att lämna förslag till utformning av en organiserad samverkan för svensk ull. Flera pågående projekt presenterades och seminariet avslutades med en diskussion kring hur en organiserad samverkan för svensk ull skulle kunna utformas.

Återkoppling från seminarium 8 juni

Nämnden för hemslöjdsfrågor genomförde ett seminarium den 8 juni 2021där behovet av en gemensam arena för svensk ull diskuterades. Slutsatsen blev att gå vidare och ta fram ett konkret förslag. Nämnden för hemslöjdsfrågor gav därför Kent Johansson uppdraget att som projektledare i samverkan med Annkristin Hult arbeta för att presentera förslag till en organisation. Rapport En gemensam arena för svensk ull Pdf, 2.4 MB., projektledare Kent Johansson.

Arbetet med en organisation har delats in i tre huvudområden:

  • Ansvara och förvalta
  • Utveckla och utreda
  • Representera och företräda

Uppdraget har även utvecklats till ett projekt där Region Gotland, Region Halland och Västra Götalandsregionen medverkar med finansiering av ett nu pågående projekt.

Arbetsnamn för arbetet inom projektet är ”Samverkan för svensk ull” och pågår till och med februari 2022. Projektets uppdrag är att undersöka och presentera förslag hur företag, organisationer och olika intressegrupper i Sverige genom en gemensam nationell samverkan kan stärka samarbetet i frågor som rör ull. Inom projektet kommer ytterligare kontakter att tas med berörda aktörer för att undersöka inom vilka områden och uppdrag det är angeläget att etablera ett sådant gemensamt samarbete och en samverkan som kan bidra till utveckling som är till gemensam nytta för de som är verksamma inom frågor som rör ull. Enligt tidsplanen för projektet kommer ett digitalt seminarium anordnas i månadsskiftet februari/mars 2022 då förslag till former för gemensam nationell samverkan kommer att presenteras. Länk till Kent Johanssons presentation Pdf, 149 kB.

Projektgrupp:
Mats Pettersson, Gotland Grönt Centrum AB
Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland
Lena-Marie Jensen, Science Park Borås/Smart Textiles
Annkristin Hult, Nämnden för hemslöjdsfrågor
Johanna Behrman, Axfoundation

Projektledare:
Kent Johansson, tel 0705 370 340, kent@johanssonsweden.nu

Pågående projekt

Textil Fabrik Gotland, Mats Pettersson. Textil Fabrik Gotland Syftet med projektet är att åstadkomma utveckling av textila företag på Gotland. Vi vill i en miljösmart textilfabrik – en Co-working Factory – skapa en textil värdekedja på Gotland. Genom att sammanföra två redan påbörjade idéprocesser, Ullindustriellt produktionscentrum resp. Textilmecca, vill vi skapa förutsättningar för en komplett industriell värdekedja för svensk ull på Gotland, integrerat med en flexibel och modern sömnadsfabrik. Två av öns etablerade företag Ullkontoret och Pattern & Grading / Esther & Inez avser att utöka sina verksamheter i samhandling med några andra textilföretag. Projektet pågår under 2022 – 2024. Länk till Mats Pettersson presentation Pdf, 880.6 kB.

www.grontcentrum.se Länk till annan webbplats.
Kontakt: Mats Pettersson, mats.pettersson@husallningssallskapet.se

Baltic Wool Conference 2022, Mats Pettersson

Baltic Wool Conference 2022: Syftet med konferensen är att skapa en årligen återkommande mötesplats för ullnäringen i länderna runt Östersjön, som ska bidra till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nätvärkande mellan aktörerna – och på så sätt inspirera till utveckling och innovation inom ullfiberbaserad industri. Baltic Wool Conference genomfördes både 2020 och 2021 som digitala konferenser med ca 80-90 deltagare varje år och med deltagare från drygt 10-talet olika länder. Under nästa år planeras en fysisk 2-3 dagars konferens på Gotland. www.balticwoolconference.com Länk till annan webbplats.

Smart Textiles, Lena-Marie Jensen

Smart Textiles Högskolan i Borås har ett regeringsuppdrag att etablera och leda Textile Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag. Syftet är bl a att främja samverkan för en miljömässigt hållbar värdekedja på textilområdet samt tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling och utgöra en brygga mellan forskning och tillämpning. Vi erbjuder kompetensutveckling, aktiviteter och verktyg som mäter framstegen av hållbarhetsarbete för att uppnå önskvärda resultat och för att möta framtidens konsument. Mer information på hemsida: Hem – Textile Fashion 2030 www.textileandfashion2030.se Länk till annan webbplats.

Kunskapsnod lokal biobaserad fiberråvara - Science Park Borås, Lena-Marie Jensen
Projektet syftar till att öka innovationskraften genom att identifiera materialkoncept för textil som är baserade på lokal biofiberråvara och har potential att utvecklas till kommersialiserbara innovationer som inte leder till överkonsumtion av resurser utan snarare utgår från ett regenerativt perspektiv. I Sverige är användandet av lokala råmaterial för textiltillverkning ganska begränsad. I projektet undersöker vi vilka råvaror som har potential att på ett resurseffektivt och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt kunna bidra till en innovativ lokal textilindustri. En viktig roll för kunskapsnoden är att få hantverkskunnande och industri att mötas och gå hand i hand in i den cirkulära bioekonomin. Projekttid: 2021.11.01 – 2023.04.30 Projektägare: Smart Textiles vid Science Park Borås Samverkanspartners: Internationellt Vävcenter, Wargön Innovation och RISE. Länk till Lena-Marie Jensens presentation Pdf, 5.7 MB.

Kontakt: Lena-Marie Jensen, lena-marie.jensen@hb.se

Ull som resurs – Hushållningssällskapet Halland, Susanne Paulsson

Syftet är att hitta avsättning för all ull oavsett kvalitet - volym. Detta har vi gjort genom att aktivt söka upp företag som vi tror kan vara intresserade av materialet. Vi har arbetat med att upprätta värdekedjor så att det blir möjligt att hantera och bidragit till utvecklingen av en ullstation. Vi har också arbetat med kompetensutveckling, kartläggning av nuläge och innovationer. Arbetet har bedrivits väldigt brett och med hållbarhet som fokus. Projektet avslutas 2022-01-31. Kontakt: susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se Till detta kommer två projektansökningar som är under handläggning. Tanken är att dessa två ska drivas i samverkan. ”Ull som resurs 2.0 Halland” och ”Ull som resurs 2.0 Västra Götaland”. Syftet här är att skala upp insamlingsfunktioner, bidra till kompetensutveckling av fårägare, lära av tidigare projekt och hitta genvägar och snabbspår för att skala upp aktiviteter och samarbeten över hela den geografiska ytan. Innehåller även att skapa nya relationer för utveckling. Tidsperiod: 1-2 år. Länk till presentation Pdf, 516.2 kB.
Ull som resurs – Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se) Länk till annan webbplats.
Kontakt: susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se och karin.carlsson@hushållningssallskapet.se

Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar – Region Dalarna,
Stefan Moberg och Lina-Sofia Lundin
Syftet med projektet är att verka för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Region Dalarna, med fokus på företag med textil inriktning. En stabil infrastruktur för små- och medelstora företag är en förutsättning för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart företagsklimat som kan generera utvecklade nätverk och mötesplatser. Inom ramen för projektet kommer en inventering med tillhörande klassificering av ullen i Dalarnas län att påbörjas, i syfte att understödja användandet av ullen som produceras i området.
Det pågår 2021-09-01 - 2023-10-31. Länk till presentation Pdf, 410.3 kB.
Kontakt: Lina Sofia Lundin, lina.lundin@borlange.se
Stefan Moberg, stefan.moberg@saterglantan.se

The Swedish Wool Initiative, Johanna Behrman
The Swedish Wool Initiative Syftet med projektet är att tillsammans med partners från hela värdekedjan bygga systemkapacitet och skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning. Projektet vill bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo. The Swedish Wool Initiative är delfinansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Det pågår Augusti 2021 – December 2023. Länk till presentation Pdf, 3.1 MB.
https://www.axfoundation.se/projekt/swedish-wool-initiative Länk till annan webbplats.

www.axfoundation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt: Johanna Behrman, johanna.behrman@axfoundation.se

Regionala system för innovation och utveckling, Birgitta Nilsson

I regionernas regionala utvecklingsansvar ingår uppgiften att utforma regionala system för innovation och utveckling. Arbete utgår från liknande principer men har utformats olika vad gäller prioriteringar, finansiering och samverkan med Tillväxtverket, EUs Regionala fonder och t ex Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet. Information kommer att ges kring principer för finansiering samt exempel på former för ekonomiskt stöd. Företagsstöd kan beviljas till enskilda företag för affärsutveckling. Regionala företagsstöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Regionala utvecklingsprojekt: Innovationsprojekt med bred samverkan, kan inte beviljas till enskilda företag. De regionala utvecklingsstrategierna ligger som grund för regionernas prioriteringar och resurser. I Västra Götalandsregionen är exempelvis hållbara och cirkulära textilier ett prioriterat styrkeområde eftersom man har forskning, utbildning och ett mångfasetterat textilt näringsliv.

Länk till presentation Pdf, 793.4 kB.

Söka stöd - Västra Götalandsregionen (vgregion.se), www.vgregion.se/textilspets Länk till annan webbplats.
Kontakt: Birgitta Nilsson, birgitta.j.nilsson@vgregion.se

Avslutande panelsamtal

I panelsamtalet deltog

  • Johanna Berman, Axfoundation
  • Roger Bush, Wålstedts Textilverkstad
  • Marie-Louise Blanksvärd Andersson, Svenska Fåravelsförbundet
  • Matilda Andersson, Svenska Fårklipparförbundet
  • Hans Bulthuis, Ullkontoret

Länk till summering av panelsamtalet Pdf, 571.4 kB.