Genomförda insatser 2018-2022

Foto Annkristin Hult

Det händer en hel del på ullområdet i landet just nu. Här finns information om tidigare genomförda konferenser och seminarier som Nämnden för hemslöjdsfrågor varit med och arrangerat.

Gemensam arena för svensk ull, mars 2022

Syftet med seminariet var att ge information om pågående projekt med uppdrag att lämna förslag till utformning av en organiserad samverkan för svensk ull. Flera pågående projekt presenterades och seminariet avslutades med en diskussion kring hur en organiserad samverkan för svensk ull skulle kunna utformas. Gemensam arena för svensk ull.

Rapporten publicerades och skickades till de deltagare som anmält sig till konferensen den 8 mars. Frågor som diskuterades i grupper var:

 • Varför en organisation för gemensam samverkan?
 • Vilket specifikt behov ser man från sitt företag/organisation?
 • Vad vill och kan man bidra med?

Fram till den 10 maj 2022 har möjlighet funnits att lämna remissvar på rapporten för ytterligare synpunkter och inspel på förslaget till Kent Johansson. Projektet går från och med den 8 mars 2022 in i en etableringsfas så att en organisation står klar med rekryterad personal senast vid årsskiftet 2022-2023. Länk till rapport Pdf, 2.4 MB.

Gemensam arena för svensk ull, 25 november 2021

Syftet med det digitala seminariet var att ge information om pågående projekt med uppdrag att lämna förslag till utformning av en organiserad samverkan för svensk ull. Flera pågående projekt presenterades och seminariet avslutades med en diskussion kring hur en organiserad samverkan för svensk ull skulle kunna utformas. 64 deltagare bidrog med diskussioner och inspel som underlag till Kent Johansson för det fortsatta arbetet.

Uppdraget utvecklades till ett projekt där Region Gotland, Region Halland och Västra Götalandsregionen tillsammans med Nfh medverkar med finansiering. Parter som ingår i genomförandet av projektet är; Hushållningssällskapet Halland, Science Park Borås/Smart Textile, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Axfoundation med Gotland Grönt Centrum AB som projektägare. En projektgrupp tillsattes med representanter från ovanstående parter som tillsammans med Kent Johansson och Annkristin Hult tagit fram underlag för den rapport som presenterades den 28 februari 2022.

Projektets uppdrag har varit att undersöka och presentera förslag hur företag, organisationer och olika intressegrupper i Sverige genom en gemensam nationell samverkan kan stärka samarbetet i frågor som rör ull. Inom projektet har ytterligare kontakter tagits med berörda aktörer för att undersöka inom vilka områden och uppdrag det är angeläget att etablera ett samarbete och en samverkan som kan bidra till utveckling.

Nuläge ull, juni 2021

Intresset för att utveckla den svenska ullnäringen har vuxit de senaste åren. Syftet med webinariet Nuläge ull var att ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer utvecklad svensk ullindustri.

I juni 2021 bjöd Nfh i samverkan med Svenska Fåravelsförbundet och Svenska Fårklipparförbundet in till ett webinarium för att bland annat diskutera och förankra frågan om en branschorganisation för svensk ull. Syftet var att mot bakgrund av de senaste två årens utvecklingsarbete ställa frågorna:

 • Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska ullnäringen idag?
 • Är vi beredda att starta en branschorganisation för att kunna ta nästa steg?

Webinariet ville ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. Ta erfarenheter från olika projekt och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en utvecklad svensk ullindustri.

23 olika projekt presenterades bland de dryga sextiotalet deltagare. Som ett bra exempel på en samlad organisation inom matbranschen presenterades Eldrimner. Kent Johansson och Annkristin Hult presenterade sina tankar om hur en organisation skulle kunna formas.

Slutsatsen var att det är viktigt att gå vidare och ta fram ett förslag för en gemensam ”Nationell arena för svensk ull”. NFH gav Kent Johansson uppdraget som projektledare för att komma vidare i frågan tillsammans med Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Branschorganisation för svensk ull

Föreningen Ullvilja och Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) inledde under 2020 diskussioner om behovet av en branschorganisation för den svenska ullnäringen. Ett nätverk där gemensamma frågor diskuteras för samtliga professionella aktörer inom området i syfte att tillvarata kompetens och kunskap i olika projekt. Att bevaka gemensamma intressen för att utveckla och stärka varandra. En första kontakt togs med TEKO, Sveriges Textil- och modeföretag för att ställa frågan om Teko kan facilitera eller stötta en sådan organisation. Ett samarbete med Teko skulle vara värdefullt för en kommande organisation. Representanter för Ullvilja diskuterar vidare med Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO.

För att driva frågan vidare tog NFH initiativ och tillfrågade Kent Johansson som eventuell projektledare för att ge förslag till hur en organisation skulle kunna se ut.

Av den bästa ullen, mars 2021

Webinarium den 25 mars 2021med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen. Webinariet innehöll föreläsningar, panelsamtal och gruppdiskussioner kring utmaningar och möjligheter och hur vi bäst ska ta tillvara den kompetens, kunskap och material vi har idag för att möta framtida behov.

Ett hundratal deltagare samlade till det digitala seminariet i regi av Nfh den 25 mars.

Målgruppen var ullföretagare, väverier, studenter, fårföreningar fårägare mfl. som arbetar inom ull- och textilbranschen i Sverige.

Syfte: Att diskutera utmaningar och möjligheter för den svenska lantrasullen, se möjligheter i det som ses som ett problem, exempelvis pigmenterad ull. Hur vi bäst ska ta tillvara den kompetens, kunskap och det material vi har idag för att möta framtida behov. Att lyfta en del av de entreprenörer som jobbar enskilt. Identifiera förutsättningar och möjligheter för en ökad ullproduktion och hållbara, cirkulära affärsstrategier.

Programmet inriktades på den svenska lantrasullen. Den som inte används inom industrin men också ska användas på bästa sätt. Nio föreläsare presenterade sin verksamhet i korta förinspelade filmer och deltog sedan i panelsamtal. Deltagarna diskuterade gruppvis frågor som belyste hur de i sin verksamhet kan verka för fler användningsområden för svensk lantrasull.

Slöjd håller mars 2021

I samverkan med bl.a. hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, Västmanland och Dalarna som arrangerade digitala möten på temat Slöjd Håller, presenterade NFH en film på temat ull och hållbarhet. Slöjd håller 19-28 mars 2021 Länk till annan webbplats.

Baltic Wool Business

Den digitala plattformen Länk till annan webbplats. erbjuder företag att presentera sin verksamhet och vilka tjänster de erbjuder på en karta med överblick över Östersjöområdet.

Baltic Wool Cooperation

Baltic Wool Cooperation är ett samarbete mellan Estland, Sverige och Polen som syftar till att utveckla den industriella användningen av ull runt Östersjön. Projektet drivs av Hushållningssällskapet Gotland och finansieras av Svenska institutet. Samarbetsparter: Estonian Academy of Arts, University of Tartu Viljandi Culture Academy, The University of Bielsko-Biala, Institute of Textile Engineering and Polymer Materials Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullkontoret, Region Gotland /Gotlands Museum. Arbetet har fokuserat på nätverkande och inventering av ullnäringsföretag. Projektgruppen deltog i Baltic Wool Conference 2021.På grund av pandemin kunde dock inga ytterligare studiebesök göras förrän våren 2022, då gruppen besökte Estland och Polen. Den inventering som gjordes var tänkt som en ”karta” i form av en broschyr. Under projektperioden väcktes tanken på en digital variant som alternativ till en tryckt variant, med namn Baltic Wool Business, se ovan.

https://si.se/en/projects-granted-funding/bwc-2-0-baltic-wool-cooperation-2-0/ Länk till annan webbplats.
https://ullindustrigotland.wordpress.com/baltic-wool-cooperation Länk till annan webbplats.

Baltic Wool Conference

Konferensen Baltic Wool Conference Länk till annan webbplats. är en mötesplats för företag inom ullnäringen, forskning, fåravelsföreningar och andra aktörer inom branschen. Syftet är nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och affärsutveckling kring den hållbara ullen.

Under hösten 2019 kontaktade Nämnden för hemslöjdsfrågor Region Gotland, Hushållningssällskapet på Gotland mfl. gotländska aktörer för att presentera idén om en internationell ullkonferens på Gotland. Gotland med sitt läge mitt i Östersjön och med vacker natur och många krafter inom ull- och fårnäringen sågs som en naturlig mötesplats.

Ett flertal möten, planering och finansiering från Nfh, Region Gotland och Hushållningssällskapet möjliggjorde fortsatt arbete inför den första konferensen i oktober 2020. Konferensens syfte var att skapa ett nytt nätverk med internationella kontakter och samarbeten runt Östersjön. Allt med fokus på storskalig ullindustriell verksamhet.

I konferensplaneringen ingick tre dagars fysisk konferens på Gotland. På grund av pandemin blev dock båda de två första konferenserna, 2020 och 2021 digitala. Vid båda tillfällena samlades ett åttiotal deltagare från hela världen för att nätverka och utbyta erfarenheter.

Vid båda tillfällena har en arbetsgrupp från Nfh och Region Gotland samt Hushållningssällskapet planerat och genomfört konferensen tillsammans med en projektledare. Konferensen 2022, som finansieras av Hushållningssällskapet på Gotland och Region Gotland, planeras bli fysisk under tre dagar.

Klassificeringssystem för svensk ull – förslag och utvärdering, februari 2021

Under branschträffen Svensk ull för en hållbar framtid i Uppsala i november 2019 framkom mer tydligt än tidigare behovet av klassificering av svensk råull. Då intresset för råvaran ökar och allt fler företag mer eller mindre vill ställa om till svensk ull i sin produktion blir behovet av ett svenskt klassificeringssystem allt tydligare. Föreningen Ullvilja har klassificeringssystem som en av huvudfrågorna i sin verksamhet. I samverkan med föreningen bjöd Nfh in till ett inledande samtal med fokus på dessa frågor den 20 april 2020. Drygt 20 deltagare kom till mötet på Tillväxtverket. En arbetsgrupp på ett tiotal personer från bla. Svenska Fåravelsförbundet (SF), Svenska Fårklipparförbundet och andra organisationer/företag deltog i det fortsatta arbetet som resulterade i ett förslag till klassificeringssystem från gruppen. Den blanketten kompletterades av ännu en blankett, som SF tagit fram i tidigare projekt, men inte presenterat under arbetet. Arbetet resulterade sålunda i två blanketter som skickades ut på remiss för utvärdering i arbetet ute på gårdarna i samband med ullhanteringen.

Den 15 februari 2021 samlades 20 deltagare som samlat erfarenheter från att använda de olika blanketterna för utvärdering. Förklaring blanketten Länk till annan webbplats.

Ullviljas blankett Länk till annan webbplats.

SF blankett Länk till annan webbplats.

Under året hade även Axfoundation anslutit till gruppen med projektet Swedish Wool Initiative (SWI) Ett av projektets huvudfrågor är ett svenskt klassificeringssystem. Gruppen enades om att det är mycket jobb som återstår, men initiativet från Axfoundation att driva frågan vidare känns stabilt. Blanketten skickades ut på remiss under 2022. Axfoundation Länk till annan webbplats. beviljades projektmedel från Vinnova och arbetet kunde starta under 2021.

YH-utbildning inom ull-området 14 april 2020

Under våren 2020 kontaktades Hantverksakademin i syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en lärlingsutbildning Länk till annan webbplats. inom ullområdet. Ett möte med ett femtontal representanter från de olika delarna inom fårnäringen sammankallades till ett möte med syfte att bestämma benämningen på yrket för en lärlingsutbildning inom smala hantverksområden hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Mötet behandlade inledningsvis utbildningens syfte och innehåll. En grupp på ett tiotal sakkunniga bildades som fortsatt arbetade med att ta fram utbildningens innehåll till Ullrådgivare i samverkan med Hantverksakademin på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshögskolan. En ullrådgivare med all sin praktiska kunskap om hantverket och den småskaliga industrin blir en länk mellan de olika delarna i kedjan som ska kopplas ihop och en tillgång inom forskning, innovation och industri, en katalysator för hela ullnäringen i Sverige. Hösten 2020 och 2021 började de första två lärlingarna sin tvååriga utbildning.

 

Ullen i centrum 6 mars 2020

Ett seminarium i Stockholm med ull och hållbarhet i centrum. Ett samarrangemang mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hemslöjden. Länk till en sammanfattning av programmet.

I samarbete med Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund (SHR) arrangerade NFH en seminariedag på Tillväxtverket i Stockholm. 62 deltagare.

Inbjudan vände sig till civilsamhällets representanter, hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsulenter mfl. Syftet med dagen var att inspirera och väcka nyfikenhet bland deltagarna att jobba vidare i sina nätverk med frågor om ull och bland annat konsumentupplysning och verksamhet inom skolan. Frågor som diskuterades var bl.a. myter om ull, ullens egenskaper och hur vi i Sverige gemensamt skulle kunna arrangera en Woolweek med inspiration från bla. Shetlandsöarna och Norge. Under dagen visades även utställningen Ull för livet, producerad av landets hemslöjdskonsulenter/utvecklare.

Under 2021 arrangerade SHR den första svenska Ullveckan Länk till annan webbplats., ett flertal digitala evenemang där bl.a. Annkristin Hult medverkade.

 

Svensk ull för en hållbar framtid 11-12 november 2019

Under två dagar, den 11-12 november, arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län, Svenska Fåravelsförbundet, Ullkontoret, Ullförmedlingen och föreningen Ullvilja branschträffen" Svensk ull för en hållbar framtid" i Uppsala. De 120 deltagarna erbjöds föreläsningar och workshops på temat hur vi kan stärka ull- och fårnäringen runt svensk ull. Många aktiviteter och projekt är på gång, och mycket har hänt sedan Nfh arrangerade en första branschträff 2016. Allt fler större företag intresserar sig för en lokal råvara i sina produkter. Strävan är att ta hand om all ull – från den mest finfibriga mjuka till den ull som sorteras bort redan vid klippningen. På så sätt hoppas vi i Sverige på sikt kunna producera material till både mjuka tröjor och kroppsnära plagg men även stoppning, mattor, djurprodukter och gödselpellets.

Utöver ett tjugotal föreläsningar ingick även korta workshop-pass med diskussioner om hur vi gemensamt kan förbättra värdekedjan runt ullen, genom att förbättra bland annat insamling, certifiering/klassificering, marknadsföring och kompetensutveckling. Många förslag och idéer presenterades. Samordning, en form av branschorganisation/branschråd är önskvärt liksom kontakt med myndigheter och politiker. Ett flertal insatser diskuterades, och vi ser fram emot fortsatt dialog med berörda myndigheter.

Arrangörer: Länsstyrelsen i Uppsala län, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullförmedlingen, Ullkontoret, Svenska fåravelsförbundet, Föreningen Ullvilja.
Plats: Hotell Clarion Gillet, Uppsala. Antal deltagare: 120.

Seminariet vände sig till den som är verksam inom får- och ullnäringen, mode- och textilbranschen eller entreprenör med intresse för svensk ull. Intresset blev oväntat stort, trots bokning av ny lokal fick alla inte plats.

Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner och en utställning som visade nya innovativa produkter. Två innehållsrika dagar där alla i branschen möttes för att diskutera hållbarhet, framtid, gemensamma utmaningar och stora möjligheter för den svenska ullbranschen.


Nuläge ULL 13 maj 2019

Ett trettiotal projektledare och aktörer inom den svenska ullbranschen samlades i Stockholm för att delge varandra erfarenheter från pågående ullprojekt. Tio projekt presenterades, en del i uppstartsläge och vissa som kommit längre och nu funderar på hur erfarenheter och idéer ska förvaltas vidare.

21 projektägare och organisationer samlades på Tillväxtverket för att presentera pågående aktiviteter. Arrangör: Nämnden för hemslöjdsfrågor

 • Projektets bakgrund
 • Nuläge, resultat så här långt
 • Framtidstankar
 • Vilka utmaningar ser ni som de största?
 • Hur kan vi agera tillsammans för att få saker att hända?
 • Vilken/vilka ser ni som samarbetspart?

Dagen avslutades med diskussion av frågor som lyfts under presentationerna ex. vis behov av ett svenskt klassificeringssystem för ull, brist på utbildningar inom får- och ullområdet och värdet av internkommunikation/en samordnande organisation.

Rapporten från seminariet hittar du här. Pdf, 687.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program Nuläge ULL 13 maj 2019. Pdf, 114 kB.

Artiklar

ARTIKEL: Ull 2020 - initiativ och projekt från 14 december 2020

ARTIKEL: Dags att satsa på svensk ull från 29 aug 2019