Mångfald

Virkning. Foto Marie Fagerlind

2009 fattade regeringen beslut om de nationella kulturpolitiska målen och fastslog då bl.a allas rätt till deltagande i kulturlivet. Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar med vidgat deltagande och mångfald inom slöjd bl.a genom bidragsgivning, kunskapsspridande seminarier och samarbeten med organisationer och regioner.

Jämställdhet

Idag är inte den offentligt finansierade hemslöjdens monetära resurser jämställt fördelade mellan kvinnor och män. Kvinnor innehar höga positioner och därmed tolkningsföreträde när det kommer till vad som ska prioriteras och vilka som ska få ta del av pengarna.

Det är också en övervikt på kvinnor på fasta anställningar, exempelvis har ingen man varit anställd på NFHs kansli de senaste 10 åren. Samtidigt är utövandet av hantverk/handarbete nästintill inom det spann som brukar betraktas som jämställt (dvs 40-60%).

SOM-undersökningen för 2017 Länk till annan webbplats. visar att 39% av män 16-85 år har sysslat med hemslöjd eller hantverk medan 55% av kvinnor 16-85 år har gjort det samma.

Under 2018 uppdrog NFH åt en konsult att utifrån myndighetens verksamhet, styrande dokument, de nationella kulturpolitiska målen och de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud att utforma verktyg och skrivningar som tydligt stöder, utvecklar och driver jämställdhet inom myndigheten.

Arbetet resulterade i en verktygslåda för jämställdhet samt en handlingsplan för att jobba med jämställdhet i praktiken nu och framåt. Med rapporten följde även en referenslista över personer och organisationer som kan vara till stöd i det vidare jämställdhetsarbetet.

Slöjda gemenskap

NFH var en av finansiärerna till projektet Ta i hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett slöjdprojekt som arbetat med utgångspunkt i vidgat deltagande och mänskliga möten genom slöjd.

Ta i hands arbete och slutsatser är en viktig del i underlaget till guiden Slöjda gemenskap – en guide i mod och tålamod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som arbetats fram av Kultur Ungdom, Västra Götalands regionen.

Västra Götalandsregionen och NFH har finansierat framtagandet av guiden som ett led i att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder som leder till att fler människor möts genom skapande och på lika villkor.

Vidgat deltagande och mångfald

Genom NFHs projektbidrag ges organisationer och utövare möjlighet att söka bidrag för att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck som bidrar till en mångfald av slöjd. Förutom de nationella kulturpolitiska målen är mångfald och vidgat deltagande viktiga kriterier i bedömningen av projektansökningarna.

Mångfald kan i det här fallet handla om till exempel tekniker och uttryck, genus, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd. Vidgat deltagande kan exempelvis handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat elelr andra nya konstellationer.

Minoriteter i Sverige

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FNs definition är samerna dessutom ett urfolk.

NFH är en kulturmyndighet med särskilt fokus på kulturarvsfrågor avseende urfolk och nationella minoriteter genom stöd till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och till Romska kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats..

NFH har också inlett ett systematiskt arbete med att undersöka minoriteternas behov och önskemål.