Tidigare insatser och projekt

MADE festival Umeå. Foto Mats Pallin

Slöjd är gränslös och finns överallt där människor lever och verkar. Hemslöjd är både tradition och förnyelse och sällan bunden till nationsgränser.

Åren 2011-2013 satsade Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) målmedvetet på att stärka de internationella och interkulturella perspektiven i verksamheten.

Den internationella och interkulturella slöjden

Hösten 2011 projektanställdes en utredare för att göra en nulägesanalys och ta fram en långsiktig strategi för myndighetens internationella och interkulturella utbyte och samarbete; Strategi för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 2012–2014 Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategin antogs i december 2011 och i januari 2012 anställdes en samordnare för projektet Den internationella och interkulturella slöjden.

Den gränslösa slöjden. Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013

Det tvååriga projektet riktade fokus mot de faktorer som styr länshemslöjdskonsulenternas arbete ur ett interkulturellt perspektiv och gav plats åt diskussioner kring värdegrunden som styr arbetet.

Inom projektet har många frågor diskuterats i samtal med andra inom kulturarvssektorn och då framför allt Sveriges hembygdsförbund, Sveriges museer och Statens historiska museer.

Projektets referensgrupp bestod av Marita Castro, Sepidar Husseini och Saadia Hussain, samt en arbetsgrupp bestående av hemslöjdskonsulenter från hela landet.

Projektet sammanfattades sommaren 2013 i rapporten Den gränslösa slöjden, Pdf, 170.1 kB. där också några verktyg för hur man kan arbeta med interkulturella frågor inom slöjd ges.

 

Svensk hemslöjd eller hemslöjd i Sverige

Slöjden har sin egen skapande och estetiska drivkraft, men slöjden kan ockå användas medvetet som ett redskap i arbetet över kulturgränser. När människor slöjdar tillsammans eller ser slöjd från andra kulturområden kan igenkännande och glädje över likheterna förena och föra människor närmare varandra.

Svensk Hemslöjd eller Hemslöjd i Sverige. Eva Melldahl 2004

Författare till Svensk hemslöjd eller hemslöjd i Sverige Pdf, 229.9 kB.är Eva Melldahl och skriften gavs ut av Nämnden för hemslöjdsfrågor år 2004.

En skrift om hur det mångkulturella perspektivet kan bli en del av det dagliga hemslöjdsarbetet samt öka förståelsen människor emellan.