Mål 11: Lek i staden - samslöjd för hållbar stad och samhällsutveckling

ECO Linnarhult

Foto: Sarah Mubiru 2021

I designforskningsprojektet Lek i staden - samslöjd för hållbar stad och samhällsutveckling utforskas nya designmetoder för att utforma och bygga offentlig arkitektur som främjar lek och rekreation bortom den traditionella lekplatsen samt hur barn och unga kan delta i utformandet av sin närmiljö.

Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kulturlivet och uttrycka sig angelägna frågor för hållbar stadsutveckling. Designforskningsprojektet Lek i staden Länk till annan webbplats., som finansieras av FORMAS/Gestaltad Livsmiljö Länk till annan webbplats., och pågår mellan november 2020–2024 undersöker hur lek och rekreation kan integreras på nya sätt i staden, bortanför den traditionella lekplatsen, och hur barn och ungas röster kan ges plats i frågor som berör utveckling av deras närmiljö.

Förstora bilden

Lek i staden

Nya konstnärliga designmetoder utforskas för att utforma och bygga offentlig arkitektur som främjar lek och rekreation, och som hjälper till att organisera barn och ungas deltagande i stadsutveckling. Därmed syftar projektet till att genomföra politiken Gestaltad livsmiljö Länk till annan webbplats., FN:s barnkonvention Länk till annan webbplats. (artikel 12 och 31), samt FN:s hållbarhetsmål Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.

LinnarhultFörstora bilden

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkar som en aktiv part i projektet, inte minst genom designforskarna Otto von Busch, Parsons School of design, New York samt Helena Hansson, HDK-Valand, Göteborgs universitet, som båda är knutna till NFH och utvecklingsprocessen Strategisk slöjd.

Dessutom bidrar Nämnden för hemslöjdsfrågor till projektet genom att finansiellt stötta involvering och samverkan med praktiserande slöjdare, samt hemslöjdskonsulenter, för att således integrera slöjd i forskningssammanhang och därmed bidra till att synliggöra och vidareutveckla slöjden som hållbar samhällsaktör.

Eco Agroforestry Center Linnarhult

Forskningsarbetet är baserat i Linnarhult, ett naturområde på 29 hektar som ägs av Göteborgs kommun, men som hyrs av den ideella organisationen Eco Agroforestry Center Länk till annan webbplats..

Platsen EAC Linnarhult är belägen i Nordöstra Göteborg mellan Angered, Bergsjön och Hjällbo. Den är inklämt mellan ett industriområde, väg 190 och varierande bostadsområden och området delas av den slingrande Lärjeån.

Organisationen EAC bildades 2016 av två organisationer: Panta Planta Tree och Hopes for sustainable Forests, och många av de grundade medlemmarna har sina rötter i Östra Afrika. EAC vilar på fyra grundpelare: agroforestry, integration, education och impermanence (obeständighet). Visionen är att skapa en surrande mötesplats, som för samman olika människor, från olika stadsdelar i Göteborg, men även i en vidare bemärkelse.

På det viset är organisationen EAC i sig med och genomför mål 11 i praktiken:

11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden

Metoden vi utforskar kallar vi samslöjd (co-crafting) där fokus är att tillsammans bygga temporära strukturer för lek, odling och samt möblering av det publika stadsrummet. Snarare än att komma med lösningar på problem, handlar det om att skapa impulser och katalysatorer för förändring.

Utebio skapad tillsammans

Ett av de viktigaste projekten som genomförts inom ramen för vårt forskningsarbete, är samslöjdandet av en scen/utebio Länk till annan webbplats..

Utebio/scen Linnarhult

Idén initierades av ungdomar redan 2019, och kunde sedan genomföras under 2021 med hjälp av Sloydtrukk, en mobil slöjdstudio baserad i Fengersfors, kopplad till Not Quite Länk till annan webbplats., samt en inhyrd ungdomsledare kopplad till organisationen Tidsnätverket i Bergsjön Länk till annan webbplats..

Co-crafting the social: material manifestations through collaborative crafts

Som Helena Hansson och Otto von Busch skriver i en nyligen publicerad forskningsartikel visar arbetet med scen/utebiobygget på ett konkret sätt hur slöjd och slöjdande kan vävas in i samhällsprocesser på nya sätt, och därmed bidra till hållbar utveckling på kort och lång sikt. En sådan form av samslöjd menar vi både främjar slöjden och samhällets utveckling, nu och på sikt.