Projektbidrag för främjande av hemslöjd

Projekt SKRAP 2021, Kristine Thenman. Foto Elisabeth Dunker

Projekt SKRAP 2021, Kristine Thenman. Foto Elisabeth Dunker

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer samt bidra till en mångfald av slöjd.

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk. Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Du kan söka pengar till en förstudie eller ett flerårigt projekt - läs mer under rubriken Att söka projektbidrag.

Sedan 2020 har Nämnden för hemslöjdsfrågor utökat bidragsgivningen för att ge stöd till yrkesverksamma slöjdare och hantverkare, men även syftat till att vidga arrangörskap, utveckla nya platser och sammanhang för slöjd- och kulturhantverksområdet.

Beslut om fördelning av projektbidrag fattas av nämnden.

Kommande utlysningar

Nämnden rör hemslöjdsfrågors utlysning om större projekt inför 2023 stängde den 31 oktober. Läs mer under rubriken Att söka projektbidrag.

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på nämndens webbsida och sprids i myndighetens kanaler. Anmäl dig gärna till vår prenumerationslista för att få meddelande om nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.


Allmän handling

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Hantering av personuppgifter

I samband med ansökan om projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på myndighetens webbsida.