Projektbidrag för främjande av hemslöjd

Foto Marie Fagerlind

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Projektbidrag riktar sig både till professionella utövare, föreningar och organisationer för att ge möjlighet att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck vilket bidrar till en mångfald av slöjd.

Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare, organisationer och institutioner. Enskilda företagare kan inte ha sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats., alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Beslut om fördelning av projektbidrag fattas av nämnden.

NFHs projektutlysning inför 2022

  • Riktar sig till utövare, föreningar, institutioner och organisationer.
  • Ansökningsperiod 30 augusti - 15 oktober 2021.
  • Beviljade projekt genomförs under ca 10 månader under 2022.
  • Sök 50 000 kr till en förstudie eller upp till 300 000 kr till ett projekt.
  • Nämnden ser gärna att projekt som söks för genomförande 2022 sträcker sig över gränser

    Läs mer om Projektutlysning inför 2022 här!

Allmän handling

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Hantering av personuppgifter

I samband med ansökan om projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på myndighetens webbsida.

Skillnad projektbidrag och stipendium

 

Projektbidrag (kan sökas av Nämnden för hemslöjdsfrågor)
Gäller alltid ett enskilt projekt, en uppgift som ska genomföras inom bestämd tidsram och budget. Bidraget förutsätter en motprestation. När projektet är avslutat ska resultatet redovisas. Till rapporten ska även en ekonomisk redovisning lämnas in där projektets kostnader (hyror, löner, material m.m) tas upp. Ett projektbidrag är inte skattefritt utan ska ingå som en momsfri intäkt i företagets/organisationens bokföring.
Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar projektbidrag som kan sökas för projekt inom slöjd och handgjort skapande.

Stipendium (kan ej sökas av Nämnden för hemslöjdsfrågor)
”Utmärkande för ett stipendium är att det ligger välvilliga motiv bakom och att det inte är fråga om ersättning för en prestation eller ett arbete. Stipendier är i regel skattefria.” Så beskriver Skatteverket det stöd som kan möjliggöra ett t.ex. konstnärligt arbete och kan disponeras på det sätt man själv vill och har behov av.
Nämnden för hemslöjdsfrågor delar inte ut stipendier.