Projektbidrag

Projekt Rumsliga korgar, Studio Emma Dahlqvist

Projekt 2022: Rumsliga korgar. Studio Emma Dahlqvist

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska verka för en bred, välkomnande och inkluderande slöjd- och hantverkskultur där traditioner och kunskap värnas och där nya uttryck, grupper, kulturer och förhållningssätt välkomnas. Vi uppmuntrar till utbyte och utveckling inom slöjden, vi stödjer att kunskap och färdigheter delas generöst, och uppskattar de sociala värdena av gemensamt skapande.

Ur Nämnden för hemslöjdsfrågors vision

 

Två utlysningar per år

Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren haft två utlysningar av projektbidrag per år, en mindre på våren och en större på hösten. Läs mer om de olika utlysningarna nedan.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Det övergripande syftet med utlysningarna är att göra slöjd tillgängligt för fler och att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Information om utlysningar

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på nämndens webbsida och sprids i myndighetens kanaler. Anmäl dig gärna till vår prenumerationslista Länk till annan webbplats. för att få meddelande om nyheter från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Beviljade och genomförda projekt

Sammanställningar av tidigare beviljade och genomförda projekt finns på sidan Beviljade projektbidrag. Här finns även listor med aktuella, pågående projekt.

Allmän handling

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Om du avser att söka bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska du vara medveten om att vi inte sekretessbelägger din ansökan och den kan därför komma att lämnas ut till den som begär det.

Hantering av personuppgifter

I samband med ansökan om projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på myndighetens webbsida.

Information in English - project grants

The National Swedish Handicraft Council is a public agency that reports to the Ministry of Culture. Our mission is to promote and support handicraft all over Sweden.

In recent years, the National Swedish Handicraft Council has issued two calls for project grants per year; a smaller one in the spring and a larger one in the autumn.

The National Swedish Handicraft Council's call for projects is aimed at associations, organisations, institutions, entrepreneurs and practitioners of crafts and handicrafts who want to carry out projects with the aim of using crafts to reach more people, develop new working methods and explore new ideas.

The application forms are in Swedish, but you are welcome to write your application in English.

Applications are public documents.

As a public authority, the National Swedish Handicraft Council is subject to the principle of public access to official documents under the Public Access to Information and Secrecy Act. If you intend to apply for a grant from us, you must be aware that we do not classify any applications as confidential, and they may therefore be disclosed to anyone who requests it.