Slöjdprojekt 2025

Projekt Näverskogen. Foto Ola Ling

Projekt Näverskogen. Foto Ola Ling

Inför 2025 utlyser Nämnden för hemslöjdsfrågor bidrag till utvecklingsprojekt kopplade till hemslöjd, handgjort skapande, slöjd och kulturhantverk. Ansökan öppnar 30 september.

Utlysningen riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner och företagare inom slöjd och hantverk. Läs mer under rubrik Till vad kan jag söka? längre ned på sidan.

Projektutlysningen avser utvecklingsprojekt som ska genomföras under 2025.

Sök projektbidrag för ett år

Ansökan är öppen 30 september - 22 oktober 2024. OBS! ansökan stänger kl 14 sista dagen.

Sök 50 000 - 200 000 kr till ett utvecklingsprojekt som handlar om slöjd och kulturhantverk.

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljar projektbidrag för ett år. I undantagsfall kan projekt pågå i maximalt tre år. Ansökan görs för ett år i taget.

Planerar ni ett projekt över flera år? Ange hur många år samt en uppskattad total budget i ansökan. Observera att medfinansiering är ett krav för längre projekt. Läs mer under rubrik Längre projekt nedan.

 

Tidplan projektansökan

Tidplan beviljade projekt

 

Genomförande och redovisning av beviljade projekt

Beviljade projekt ska genomföras och redovisas under samma år, 1 november. Konsekvensen av detta blir då att tiden för att genomföra - och redovisa - ett projekt är cirka 10 månader.

Projektansökningar måste således vara startklara och ha en realistisk tidplan för att kunna genomföras på mindre än ett år.

Informationsmöten

Nämnden för hemslöjdsfrågor har digitala informationsmöten om projektutlysningen både före och under ansökningstiden. Vid anmälan har du möjlighet att i förväg skicka frågor. Vi använder oss av mötesplattformen Teams.

Ansökan

Ansökan görs i ett webbformulär som är öppet under ansökningsperioden
30 september - 22 oktober. OBS! Ansökan stänger kl 14 sista dagen.

Länk till Ansökan Slöjdprojekt 2025

Här nedan finns viktig information om de krav och kriterier som gäller för ansökan.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och slöjdföretagare.

Enskilda företagare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats. kan inte söka då sökande måste ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan inte söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Till vad kan jag söka?

Sök bidrag till ett utvecklingsprojekt som handlar om slöjd och som ska genomföras under nästa år.

I ordet hemslöjd inrymmer Nämnden för hemslöjdsfrågor begrepp som kulturhantverk, handgjort skapande, traderad kunskap, vardagsslöjd, handarbete, hantverkskunskap, självförsörjning och slöjdkultur.

Myndigheten ser med stort intresse på hur slöjd tar plats i olika sammanhang och miljöer. Slöjdens traditioner, tekniker och material kan vara aktuella i utforskandet av nya sammanhang och konstellationer. Så även betraktelser och iscensättande av slöjd och slöjdande.

Du kan söka bidrag för projekt som till exempel kan handla om

  • att sprida praktisk kunskap,
  • arrangörskap och kuratering,
  • utveckla nya arbetsformer,
  • äldre kulturarv som genom ny användning kan bli framtidens kulturarv,
  • nya samarbeten,
  • slöjd och resiliens,
  • fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker,
  • mångfald,
  • kapabilitet,
  • barn och unga.

De tre senaste årens genomförda projekt har sammanställts i digitala presentationer med projektägarnas egna texter och bilder - du når dem via denna sida.

Till vad kan jag inte söka?

Du kan inte söka bidrag till exempelvis utrustning till din verkstad eller för de fasta kostnader en löpande verksamhet har.

Nämnden beviljar vanligtvis inte bidrag som ska användas till tryckning av böcker.

Hur mycket kan jag söka?

Sök mellan 50 000 - 200 000 kr (jämna tiotusental kronor).

För ansökningar under 50 000 kr finns utlysningen SLÖJD+

Det är alltid en fördel att projektansökan har samarbetsparter och medfinansiering vid ansökan om högre belopp.

Medfinansiering och samarbeten

Etablerade samarbeten och medfinansiering av utomstående finansiär/bidragsgivare är en positiv parameter i bedömningen av ansökan.

Egna insatser i form av arbetstid räknas inte som medfinansiering.

En samarbetparts arbetstid räknas heller inte som medfinansiering - det krävs att samarbetsparten lägger pengar i projektet.

EU-bidrag och andra bidragsgivare räknas som medfinansiering.

Medfinansiering är ett krav om projektet ska pågå två-tre år.

Längre projekt

Det är endast i undantagsfall som projekt beviljas stöd i flera år och som längst i tre år.

Ansökan görs för ett år i taget och det är ingen garanti att projektet fortsatt beviljas stöd om det beviljats första året.

Redovisning av genomfört projektår ska ske samtidigt som ansökan för kommande år görs.

Beviljad medfinansiering är ett krav för längre projekt som övergår från år 1 => år 2. Läs mer under rubriken Medfinansiering och samarbeten.

Vid ansökan första året anges projektets totala budget, fördelad över projektåren, samt den medfinansiering som sökts eller redan beviljats.

Genomförande och redovisning

Besked om ansökan kommer till samtliga sökande i början av januari.

Projekten ska redovisas i början av november samma år som de genomförts. Denna tidsram innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader.

För beviljad ansökan betalas 85% av beviljat belopp up i början av januari.

Genomfört projekt ska redovisas i sin helhet, 100% av beviljat bidrag. När redovisningen är godkänd utbetalas de återstående 15% av beviljat belopp. Detta innebär att man som projektägare måste kunna ligga ute med det resterande beloppet.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs i ett webbformulär som är öppet under ansökningsperioden.

Webbformulär och anvisningar hittar du under Ansökan Slöjdprojekt 2025

...