Mål 15: Skogens outnyttjade resurser

Genom fokus på skogsbrukets outnyttjade resurser är slöjd och hantverk på ett konkret sätt med och bidrar till hållbar utveckling genom sin kunskap om hur de outnyttjade resurser som finns idag kan tas tillvara.

Ett av de projekt som under 2020 fick stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor var projektet Skogens outnyttjade potential. Den samlande och triggande frågeställningen var: "Hur vi kan
finna nya vägar för gammal kunskap?"

Genom att sätta fokus på skogsbrukets outnyttjade resurser som potential för förändring för slöjd och hantverk och som även bidrar till (biologisk) mångfald. Syftet är att mötas över gränser för att utveckla nya sammanhang och möten. Drivande aktör bakom projektet är Joakim Lilja, länshemslöjdskonsulent med bas i Skövde.

Länk till projektet Skogsklok - skogens outnyttjade potential Länk till annan webbplats.

Initiativet Skogens outnyttjade potential relaterar till FN:s hållbarhetsmål 15 Länk till annan webbplats.: Ekosystem och biologisk mångfald, som handlar om att ”skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald” (FN, 2020).

Det som gör projektet intressant ur ett strategiskt slöjdperspektiv är att hållbart skogsvårdande är en omställningsrörelse, som i detta fall sammanför olika kompetenser och kunskapsfält i Sverige såsom slöjdare, skogsägare, byggnadsvårdare biologer/landskapsvårdare, företag i omställningsbranschen samt designers.

Syftet är att med en bred ansats hjälpa varandra att öka kunskapen och förståelsen om hållbart skogsbrukande med målet att skapa hållbara ekosystem som främjar biologisk mångfald, vilket på ett konkret sätt omsätter Hållbarhetsmål 15 i praktik:

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Som det beskrivs i delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar ska samhället främja genomförandet av ”hållbart brukande av alla typer av skogar.” Detta innebär att avskogningen ska stoppas, utarmandet av skogar ska återställas samt nyplantering samt återbeskogning i hela världen ska öka kraftigt.

Slöjd knyter samman flera kunskapsområden

Den potential som finns i projektet Skogens outnyttjade potential, är att slöjden som samskapande kraft på ett konkret sätt är med och bidrar till hållbar utveckling genom sin kunskap om hur man kan ta tillvara på de outnyttjade resurser som finns idag, samtidigt som man är med och formar en plattform för framtiden, som knyter samman flera kunskapsområden. På det vis kan en infrastruktur skapas som andra innovationer kan rida på, inte minst kan projektet komma att bidra till att skapa nya sociala företag, som kan vara ett sätt för slöjden att expandera sitt arbetsfält.

Slöjd kan bli en samhällsbyggare

Det vi kan spekulera kring är tanken att varje lokalsamhälle, inklusive stadskvarter, har sin egen
lokalförsörjning av såväl mat som slöjdmaterial. Helena Hansson, fil. dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet, menar att projekt såsom Skogens outnyttjade potential visar vägen för hur slöjd kan ingå i ett större innovationssystem, där enskilda slöjdare kan bidra med sin kunskap i komplexa utvecklingsprocesser. Genom att koppla upp sig mot denna form av aktörer kan slöjden bli en samhällsbyggare och brobyggare till andra länder och kunskapsfält, och på det viset görs hållbart skogsbruk till en global rörelse. Därmed blir slöjd en strategisk resurs som kan bidra till att skapa globala partnerskap, vilket relaterar till Hållbarhetsmål 17.

Länkar

Läs mer om Hållbarhetsmål 15 där du även kan läsa om de andra delmålen:

Globala målen Länk till annan webbplats.

Helena Hansson
fil dr. och designforskare vid HDK Valand
Göteborgs universitet