Hemslöjd i kultursamverkansmodellen

Broderi från Dala-Floda. Foto Helene Wallin

Kultursamverkansmodellen är en modell för fördelning av statligt stöd till regional kulturverksamhet. Från och med 2013 har samtliga regioner i Sverige, utom Stockholm, valt att ingå i modellen.

Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kulturutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas. Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medlen för hemslöjdsfrämjande arbete via Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Vad är främjande av hemslöjd? 

Hemslöjdsfrämjande kan vara konsulentverksamhet, stöd till civilsamhällets organisationer eller stöd till angelägna projekt.

Vem arbetar med att främja hemslöjd?

I samtliga län/regioner finns hemslöjdskonsulenter eller utvecklare för slöjd, titlarna och den exakta utformningen av deras uppdrag kan skilja mellan länen. Det gemensamma är att man på olika sätt arbetar för att främja kulturområdet slöjd.

Hur kan man som professionell slöjdare eller slöjdförening påverka de hemslöjdsfrämjande insatserna i sitt län?

Som professionell slöjdare eller förening kan man delta i kulturting eller samråd som regioner anordnar. I den regionala kulturplanen kan man läsa på vilket sätt respektive region organiserar sina samråd. Huvudman för konsulentverksamheten kan vara region/landsting, länsmuseum eller föreningslivet.

Vilket mandat har Nämnden för hemslöjdsfrågor?

Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i Kulturrådets arbete med att gå igenom kulturplaner samt kvalitativa och kvantitativa redovisningar och utgör expertkompetens inom slöjdområdet.

Vem bestämmer om den statliga penningpåsen till regional kulturverksamhet?

Kulturrådets styrelse beslutar om samverkansmedlen efter samråd med samverkansrådet.  Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är:

  • Kulturrådet (ordförande),
  • Konstnärsnämnden,
  • Kungliga biblioteket,
  • Länsstyrelserna,
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor,
  • Riksteatern,
  • Riksantikvarieämbetet,
  • Riksarkivet och
  • Svenska filminstitutet.