Hemslöjd i kultursamverkansmodellen

Broderi från Dala-Floda. Foto Helene Wallin

Kultursamverkansmodellen är en modell för fördelning av statligt stöd till regional kulturverksamhet. Från och med 2013 har samtliga regioner i Sverige, utom Stockholm, valt att ingå i modellen.

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2023 ska Nämnden för hemslöjdsfrågor delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturområden inom samverkansmodellen

Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kulturutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas. Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medlen för hemslöjdsfrämjande arbete via Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Regionernas fördelning av de statliga medlen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att främja en god tillgång till dessa sju kulturområden för länets invånare:

 1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 4. professionell bild- och formverksamhet
 5. regional enskild arkivverksamhet
 6. filmkulturell verksamhet
 7. främjande av hemslöjd.

Främjande av hemslöjd

Inom Nämnden för hemslöjdsfrågors främjandeuppdrag ryms konsulentverksamhet, stöd till ideellt föreningsliv och organisationer samt projektstöd.

I samtliga regioner/län finns hemslöjdskonsulenter eller utvecklare inom slöjd. Huvudmän för de regionala konsulenterna kan vara en region, ett länsmuseum eller en ideell hemslöjdsförenining.

Utformningen av deras uppdrag, titlar och verksamhet skiljer sig därför åt beroende på huvudman. Det gemensamma är att de på olika sätt arbetar för att främja kulturområdet slöjd.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

nom ramen för kultursamverkansmodellen finns ett samverkansråd. Rådet samordnar de statliga perspektiven och värnar de nationella kulturpolitiska målen inom modellen. Det är regeringen som bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska ingå i samverkansrådet.

Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är:

 • Kulturrådet (ordförande)
 • Konstnärsnämnden
 • Konstrådet
 • Kungliga biblioteket
 • Länsstyrelserna (genom Länsstyrelsen i Gotlands län)
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Riksteatern
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Svenska filminstitutet