Vanliga frågor

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidrag. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga!

Vad kan jag söka projektmedel för?

Utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande. Ett- eller fleråriga projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk.

Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.


Hur går ansökan till?

Ansökan görs i ett webbformulär - detta måste fyllas i vid ett och samma tillfälle då det inte går att spara och sedan fortsätta senare. Behöver du arbeta med ansökan i flera steg finns en hjälpblankett att ladda ned (PDF).

För att fylla i ansökan i webbformuläret behövs ingen registrering eller inloggning.

Till webbformuläret finns riktlinjer och anvisningar till stöd för när ansökan ska fyllas i.

Måste jag ha företag för att kunna söka?

Alla sökande måste vara en s.k. juridisk person, dvs ha ett organisationsnummer, som enskild firma, aktiebolag eller förening.

Enskilda näringsidkare och föreningar kan söka bidrag. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer (företag, förening, organisation). Är du inte folkbokförd i Sverige kan du ansöka om ett s.k. samordningsnummer hos Skatteverket för att kunna starta företag.

Enskilda företagare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag (t.ex. Frilans Finans) kan inte söka.

Privatpersoner kan inte söka.

Om du inte kan söka själv men har en spännande idé – sök samarbete med någon som är berättigad att söka!

Är projektbidraget skattefritt?

Nej. Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidrag är inte detsamma som ett stipendium. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning.

Generellt är projektbidrag inte detsamma som lön då det går till företaget och inte till dig som privatperson och är inte pensionsgrundande. Men om du med projektbidraget betalar ut/tar ut lön till dig själv och betalar sociala avgifter blir det pensionsgrundande.

För mer information kontakta www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Ska jag räkna med moms i budget och redovisning?

Nej, moms ska inte räknas med i budget eller redovisning om ditt företag är momsregistrerat.

Undantag: skulle ditt företag inte vara registrerat för moms, så ska hela beloppet inklusive moms räknas med.

Verksamhetsbidrag och projektbidrag - vad är det för skillnad?

Ett projekt är alltid tidsbegränsat och är något som görs utöver ordinarie verksamhet. Ett projekt ska undersöka eller testa något eller planera och producera något. Det ska finnas ett formulerat mål för vad projektet vill uppnå. Ett projekt har en egen budget och tidplan. Projekt är något tillfälligt. Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

Till skillnad från projektbidrag så söks verksamhetsbidrag för att bedriva en ordinarie verksamhet inom ett område, det som organisationen eller föreningen i första hand finns till för att göra. För ordinarie verksamhet finns inget slutdatum, den pågår så länge som föreningen är aktiv.

I Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning av projektbidrag kan inte verksamhetsbidrag sökas.

Är det skillnad på stipendium och projektbidrag?

Ja, ett projektbidrag gäller alltid ett enskilt projekt, en uppgift som ska genomföras inom en bestämd tidsram och budget. Bidraget förutsätter en motprestation. När projektet är avslutat ska resultatet redovisas. Till rapporten ska även en ekonomisk redovisning lämnas in där projektets kostnader (hyror, löner, material m.m) tas upp.

Ett projektbidrag är inte skattefritt utan ska ingå som en momsfri intäkt i företagets/ organisationens bokföring.

Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar endast projektbidrag.

Ett stipendium får inte vara ersättning för ett arbete. Det som är utmärkande för ett stipendium är att det ligger "välvilliga motiv bakom och att det inte är fråga om ersättning för en prestation eller ett arbete. Stipendier är i regel skattefria.” Så beskriver Skatteverket det stöd som kan möjliggöra ett t.ex. konstnärligt arbete och kan disponeras på det sätt man själv vill och har behov av.

Nämnden för hemslöjdsfrågor delar inte ut stipendier.

Kan jag läsa gamla projektansökningar?

Ja, Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Listor med tidigare beviljade projekt finns här på webbsidan.

Kan jag söka projektbidrag för att trycka en bok?

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan jag söka bidrag för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige. Huvudman för projektansökan måste finna i Sverige för utbetalning och uppföljning (svenskt organisationsnummer krävs). 

När kan jag söka projektbidrag?

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på Nämnden för hemslöjdsfrågors webbsida och sprids i myndighetens kanaler.

Anmäl dig gärna till vår prenumeration Länk till annan webbplats. på nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.