Uppdrag och styrning

Skaparkollektivet FORMA. Foto FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Vi arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjden. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, däribland det civila samhället.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.

Som grund för vår verksamhet ligger de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

  • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Främjande av hemslöjd

NFH har i uppdrag att främja hemslöjd dvs skapa förutsättningar och understödja utveckling av hemslöjd i hela landet.

Enligt regleringsbrev för 2023 har NFH ett statligt anslag på cirka 11,8 miljoner kr som fördelas enligt:

  • Anslagspost 1 (ap 1) NFH kansli 2 628 tkr
  • Anslagspost 2 (ap 2) Främjande av hemslöjd 9 216 tkr*

* Anslagsposten får användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare, fortbildning och årlig informationskonferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.