Uppdrag

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet ligger de nationella kulturpolitiska målen samt det årliga regleringsbrevet.

Under 2022 har regeringen givit Nämnden för hemslöjdsfrågor i uppdrag att

  • delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som arbetar med frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen,
  • utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,
  • redogöra för hur verksamheten bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030,
  • redogöra för hur myndigheten har bidragit till det fortsatta genomförandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet,
  • redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.