Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor sept-22. På bilden saknas Charlotte Hyltén Cavallius

Henrik Orrje, Christin Sundberg Carendi, Felix Wink, Karin Lindvall, Bertil Björk, Johanna Rosenqvist. På bilden saknas Charlotte Hyltén Cavallius.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Viktiga samarbetsparter för myndighetens arbete är landets regioner, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

En myndighet som främjar hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

En viktig del av arbetet är information, utbildning och samverkan med regionala hemslöjdskonsulenter, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

Nämnden för hemslöjdsfrågor omvärldsbevakar och sprider information rörande slöjdområdet samt anordnar konferenser och seminarier.

Nämnd och kansli

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyndighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar. Nämndledamöterna utses av regeringen. Nämnden ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut om fördelning av bidrag samt tillsätter kanslichef.

Kanslichefen är myndighetschef och ansvarar inför nämnden för den löpande verksamheten. Kanslichefen ingår inte i nämnden men är föredragande på nämndens möten.

Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av sju ledamöter. De representerar olika samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet. Ledamöter för perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025 är;

Ordförande
Verksamhetschefen
Bertil Björk, Malmö

Ledamöter

Vice ordförande
F.d. museichefen
Karin Lindvall, Nyköping

Konsulten
Christin Sundberg Carendi, Stockholm

Fil. dr i etnologi
Charlotte Hyltén-Cavallius, Stockholm

Administrative chefen
Henrik Orrje, Stockholm

Docenten i konst- och bildvetenskap
Johanna Rosenqvist, Väderstad

Länshemslöjdskonsulenten
Felix Wink, Umeå


Nämndens frågor bereds av ett kansli om 2,8 tjänster som även arbetar med den löpande verksamheten. Nämnden för hemslöjdsfrågor är också uppdragsgivare för nationella utvecklare inom områdena Agenda 2030, immateriellt kulturarv och slöjdföretagande.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har sitt kansli hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats. i centrala Stockholm som svarar för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt viss administrativ service.

Historik

Nämnden för hemslöjdsfrågor blev en självständig myndighet 1981 efter förslag från en statlig utredning som 1977 la fram betänkandet Hemslöjd — kulturarbete, produktion, sysselsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF).

Nämnden tillhör sedan 1992 Kulturdepartementet.

Läs mer i utredningen från 2012 Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.