Agenda 2030 - Strategisk slöjd

Genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål har området slöjd och handgjort skapande stora möjligheter att bana väg för det regionala arbetet med Agenda 2030. Satsningen Strategisk Slöjd syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.

De regionala kulturplanerna pekar ut FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 som en viktig utgångspunkt för den regionala kulturen. Statliga myndigheter får Agenda 2030-uppdrag inskrivna i sina regleringsbrev. Det är inte längre frågan om ”när” utan ”hur” vi ska arbeta med att tillämpa dem i våra verksamheter. Genom slöjd och handgjort skapande har vi en möjlighet att bana väg för regionalt arbete med Agenda 2030!

Strategisk slöjd

Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås. Var är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit? Satsningen Strategisk Slöjd syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.

Den primära målgruppen för Strategisk slöjd är regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt nationella utvecklare inom slöjdområdet. Nämnden för hemslöjdsfrågor vill inspirera slöjd- och hantverkssektorn att sätta sig in i FNs hållbarhetsmål och därmed lättare få syn på möjliga samarbeten. En viktig del av arbetet är den kunskap som skapas i nätverken, så kunskap därigenom kan spridas och överföras mellan deltagarna på såväl lokala, regionala och nationella nivåer och på sikt även globalt.

Helena Hansson, fil. dr och designforskare vid HDK Valand, har knutits till Strategisk slöjd som guide, mentor, coach och ledare för de aktiviteter som genomförs på både nationell och regional nivå.

Agenda 2030 och Sverige

Informationsmaterialet framtaget av Agenda 2030-delegationen och baserar sig på slutbetänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet  Länk till annan webbplats.