Agenda 2030

Genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål har området slöjd och handgjort skapande stora möjligheter att bana väg för det regionala arbetet med Agenda 2030.

De regionala kulturplanerna pekar ut FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 som en viktig utgångspunkt för den regionala kulturen. Statliga myndigheter får Agenda 2030-uppdrag inskrivna i sina regleringsbrev. Det är inte längre frågan om ”när” utan ”hur” vi ska arbeta med att tillämpa dem i våra verksamheter. Genom slöjd och handgjort skapande har vi en möjlighet att bana väg för regionalt arbete med Agenda 2030.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har tillsammans med hemslöjdskonsulenter och utvecklare, deras huvudmän och strategisk regional nivå påbörjat ett gemensamt, långsiktigt arbete med att integrera de globala målen i all verksamhet.

Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås. Var är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit? Satsningen Strategisk Slöjd syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.

Strategisk slöjd

Den primära målgruppen för Strategisk slöjd är regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt nationella utvecklare inom slöjdområdet. En viktig del av arbetet är den kunskap som skapas i nätverken, så kunskap därigenom kan spridas och överföras mellan deltagarna på såväl lokala, regionala och nationella nivåer och på sikt även globalt.

Helena Hansson, designer, lärare och doktorand på HDK-Valand, har knutits till Strategisk slöjd som guide, mentor, coach och ledare för de aktiviteter som genomförs på både nationell och regional nivå.

Genom konferenser och nyhetsbrev fördjupar vi oss i målen och utforskar gemensamt hur vi kan använda de resurser som finns men också hur vi kan kommunicera med hjälp av hållbarhetsmålen. Under 2021 kommer utgångspunkten vara de befintliga konsulentplattformar som till exempel samarbetet Slöjd håller Länk till annan webbplats.och projektet Hemslöjd Humaniora Länk till annan webbplats. utgör.

Nyhetsbrev

Av tradition utgör de miljörelaterade målen grunden i slöjd- och hantverksverksamhet. Genom att dokumentera pågående verksamhet och projekt och spegla dem i FNs hållbarhetsmål illustreras därmed vad Strategisk slöjd kan vara. Detta görs i form av nyhetsbrev.

Agenda 2030 och Sverige

Informationsmaterialet framtaget av Agenda 2030-delegationen och baserar sig på slutbetänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet Länk till annan webbplats.

Genomförandet av Agenda 2030 måste tas in som en del i det ordinarie arbetet – det kan inte vara ett sidoordnat projekt. Därför måste agendan också integreras i ordinarie processer. Att integrera Agenda 2030 i ordinarie processer innebär dock inte att de befintliga strukturerna inom ramen för dessa processer möter alla de krav som agendan ställer. Uppfyllandet av agendan innebär att existerande arbetssätt och institutioner i många fall behöver utvecklas, stärkas eller förändras, liksom att nya processer kan behöva utvecklas inom vissa områden, vilket sammantaget leder till en utveckling av befintliga strukturer.