Regional samverkan

Främjande av hemslöjd är ett av sju områden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är ett sätt att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Inom ramen för arbetet med modellen samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med de regionala hemslöjdsfrämjande verksamheterna och regionernas kulturförvaltningar.

Genom att ingå i det samverkansråd som är knutet till modellen och leds av Statens kulturråd finns även en aktiv dialog med övriga kulturmyndigheter som ingår i rådet, samt Länsstyrelsen.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regionala samverkan sker på olika nivåer, strategisk, samordnande och informerande. Enligt regleringsbrevet ska anslagsposten främjande av hemslöjd användas för bidrag till nationella utvecklare, fortbildning och informationskonferens för regionala hemslöjdskonsulenter. Som ett led i uppdraget att initiera, planera och samordna främjande av hemslöjd arrangerar myndigheten regelbundet konferenser och seminarier inom området slöjd och hantverk.

Hemslöjd i kultursamverkansmodellen

Före 2011 fördelades alla statliga medel till regionala kulturinstitutioner direkt av staten. Kultursamverkansmodellen, som infördes successivt med start 2011, innebär att varje region får en samlad summa att själva fördela till regional kulturverksamhet. Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med ideellt kulturliv och organisationer, kulturutövare, institutioner och kommuner kring hur de statliga medlen ska fördelas. Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i Kulturrådets arbete med att granska kulturplaner samt kvalitativa och kvantitativa redovisningar samt utgör expertkompetens inom slöjdområdet.

Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medel för hemslöjdsfrämjande arbete genom Nämnden för hemslöjdsfrågor som även granskar redovisningar och planer för slöjdverksamhet inom regionen.

Främjande av hemslöjd kan vara konsulentverksamhet, stöd till ideellt föreningsliv, organisationer eller stöd till angelägna projekt. I samtliga län/regioner finns hemslöjdskonsulenter eller utvecklare för slöjd. Huvudmän för de regionala konsulenterna kan vara en region, ett länsmuseum eller en ideell hemslöjdsförening. Titlar, utformningen av deras uppdrag och verksamhet skiljer sig därför åt beroende på huvudmannen. Det gemensamma är att de på olika sätt arbetar för att främja kulturområdet slöjd.

Kulturområden inom samverkansmodellen

Fördelningen inom samverkansmodellen ska främja en god tillgång för länets invånare för dessa kulturområden:

 • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • Professionell bild- och formverksamhet
 • Regional enskild arkivverksamhet
 • Filmkulturell verksamhet
 • Främjande av hemslöjd

Samverkansrådet

Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns ett samverkansråd inrättat vid Kulturrådet. Rådet samordnar de statliga perspektiven och värnar de nationella kulturpolitiska målen inom modellen. Regeringen beslutar vilka myndigheter och institutioner som ingår i samverkansrådet:

 • Kulturrådet (ordförande)
 • Konstnärsnämnden
 • Kungliga biblioteket
 • Länsstyrelserna (gm Länsstyrelsen i Hallands län)
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Riksteatern
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Statens konstråd
 • Svenska filminstitutet