Regional samverkan

Främjande av hemslöjd är ett av sju områden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Inom ramen för arbetet med modellen samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med de regionala hemslöjdsfrämjande verksamheterna och regionernas kulturförvaltningar.

Genom att ingå i det samverkansråd som är knutet till modellen och leds av Statens kulturråd finns även en aktiv dialog med övriga kulturmyndigheter som ingår i rådet, samt Länsstyrelsen.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regionala samverkan sker på olika nivåer, strategisk, samordnande och informerande.

Enligt regleringsbrevet ska anslagsposten främjande av hemslöjd användas för bidrag till nationella utvecklare, fortbildning och informationskonferens för regionala hemslöjdskonsulenter.

Som ett led i uppdraget att initiera, planera och samordna främjande av hemslöjd arrangerar myndigheten regelbundet konferenser och seminarier inom området slöjd och hantverk.

Hemslöjd i kultursamverkansmodellen

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med ideellt kulturliv och organisationer, kulturutövare, institutioner och kommuner kring hur de statliga medlen ska fördelas. Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i Kulturrådets arbete med att granska kulturplaner samt kvalitativa och kvantitativa redovisningar samt utgör expertkompetens inom slöjdområdet.

Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medel för hemslöjdsfrämjande arbete genom Nämnden för hemslöjdsfrågor som även granskar redovisningar och planer för slöjdverksamhet inom regionen.