Mål 11: Slöjdat utegym - en mötesplats som främjar hållbar stadsutveckling

I bostadsområdet Ålidhem i Umeå finns ett utegym med långt många fler kvaliteter än att endast kunna träna på. Stor vikt har lagts på den konstnärliga helheten för platsen och där slöjden får ta plats och manifesteras genom materialval, sammansättningstekniker och som konstnärligt utryck. Detta ger en plats med flera funktioner och kvaliteter som når individer med olika intressen och förutsättningar.

Tillsammans med konstnär och slöjdare Stefan Markström fick Jögge Sundqvist under 2018 uppdraget att göra ett socialt förankrat utegym i bostadsområdet Ålidhem, en stadsdel från tidigt åttiotal i Umeå. Området består mestadels av studentbostäder, idag med många nysvenskar. Projektledare och initiativtagare var hemslöjdskonsulent Felix Wink som sökt pengar från Boverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Läs mer om utegymmet på Surolles blogg Länk till annan webbplats.

Initiativet relaterar till FNs hållbarhetsmål 11; Hållbara städer och samhällen, som handlar om att ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” FN, 2016)

Det som gör slöjdgymmet intressant ur ett strategiskt slöjdperspektiv är att det skapar en social plattform i staden där olika människor, i olika åldrar, kan mötas över gränser, för motion, lek och samvaro.

Då syftet är att kunna erbjuda en plats som är tillgänglig för alla, oavsett ekonomi, spelar slöjden här även en hälsofrämjande roll och bidrar till att balansera ojämlika förhållanden, vilket även berör hållbarhetsmål 3 God Hälsa och Välbefinnande, samt Hållbarhetsmål 10 Minska ojämlikheter.

”Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt” (FN, 2020)

Förstora bilden

Som det beskrivs i delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla ska universell tillgång skapas till ”säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning”.

Den potential jag ser i Slöjdgymmet på Ålidhem är inte minst metodarbetet bakom, vilket baserats på delaktighet. Jag menar även att projektet visar vägen för ett hållbart sätt samarbeta över gränser, där slöjdare på ett naturligt sätt bidrar med sin kunskap i stadsutvecklings-processer i nära samverkan med många andra aktörer.

I detta fall var även barnen aktivt med i beslutsprocessen vad gäller utformningen, vilket gör att projektet även bidrar till att implementera FNs Barnkonvention i praktik ( ex. paragraf 13 samt 31), som från januari 2020 är Svensk lag.

Helena Hansson
fil. dr och designforskare vid HDK Valand, Göteborgs universitet