Immateriellt kulturarv

Fäbodkurs 2009 Foto Nisse Stormlod

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap, ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.

I januari 2011 godkände Sverige, som 134:e land, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. I samband med det fick Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats. ett uppdrag av regeringen för att utveckla arbetet med att tillämpa konventionen.

Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt.

Expertnoder

Institutet för språk och folkminnen har byggt upp en nationell organisation för arbetet med att tillämpa Unescos konvention. Myndigheten är samordnande och fyra s.k. expertnoder har skapats med ansvar för olika domäner av det immateriella kulturarvet:

  1. Muntliga traditioner och uttryck, sociala sedvänjor, riter och högtider - Nordiska museet tillsammans med Institutet för språk och folkminnen
  2. Traditionell hantverkskunskap – Nämnden för hemslöjdsfrågor
  3. Framföranden i musik, dans och teater - Statens musikverk/Svenskt visarkiv
  4. Kunskap och sedvänjor rörande naturen samt immateriella kulturarv som hör samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer i Sverige - Riksantikvarieämbetet

Till dessa expertnoder har knutits nätverk av aktörer bestående av utövare och ideella organisationer, bl.a. från de nationella minoriteterna, samt utbildnings-, forsknings- och kulturarvsinstitutioner.

I noden för Traditionell hantverkskunskap ingår bl.a. Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, Sameslöjdstiftelsen, Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet, Arbetets museum, Örebro läns museum, Sörmlands museum m.fl.

Förteckningar

Inom ramen för arbetet med Unescos konvention utförs förteckningsarbete vilket samlas på webbsidan Levande kulturarv. Länk till annan webbplats. Förteckningen är exempel på immateriella kulturarv, det vi kallar levande traditioner, kunskaper som överförs mellan generationer.

Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller i yrkesutövning. ”Handens kunskap” säger man ibland för att benämna den skicklighet som kommer av lång erfarenhet, och inte alltid låter sig beskrivas i ord. Det handlar också om sinnenas förmåga att avgöra kvalitet, mått, färdighetsgrad eller hur en rörelse bäst utförs.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har medverkat till förteckning inom området Hantverk, Länk till annan webbplats. bland andra trasmattsvävning, finnväv, tvåändsstickning, stampning av vadmal och Vadstenaknyppling. Förteckningarna är endast en början, det finns oändligt mycket mer. Som traditionsbärare är du välkommen att lämna egna förslag till förteckningsarbetet.

Kontakt

Friedrike Roedenbeck
Kanslichef vid Nämnden för hemslöjdsfrågor


I februari 2014 redovisade Institutet för språk och folkminnen regeringsuppdraget genom rapporten Levande traditioner. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. Slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige. Redovisning av regeringsuppdrag Ku2010/1980/KT.