Projekt Korgen lyfter, 2021

Projekt Korgen lyfter, 2021

Beviljade projekt inför 2022

Vid nämndens möte i december fattades beslut om inskickade projektansökningar inför 2022. Det blev sammanlagt 14 beviljade projekt som är fördelade inom områdena barn och unga, hållbarhet, kulturarv och kommunikation.

Under höstens ansökningsperiod skickades drygt 80 ansökningar in till ett sammanlagt värde om 7 milj kr. Av dessa beviljades 14 projektansökningar som får dela på drygt 1,6 miljoner kr.

Anpassad slöjd grundskola/gymnasium – 50 000 kr
Förstudie med syfte att undersöka vilket behov pedagoger och elever inom anpassad grundskola och gymnasium har av anpassade redskap, slöjdmetoder samt digitalt material. Målet är ökad delaktighet och tillgänglighet inom slöjd för barn och ungdomar med funktionsvariationer inom anpassad grundskola och gymnasium.
Projektägare: Ateljé Hjortmarks, Stenstorp

Romskt hantverk 2.0 – 300 000 kr
År två av ett flerårigt projekt med syfte att re-vitalisera och utveckla romskt hantverk med utgångspunkt i tio ungdomar 16 – 25 år. Under projektperioden kommer även förutsättningar för en permanent hantverksutbildning att undersökas.
Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö

Arenaslöjd – 200 000 kr
Hur nära upplevelsen av skog och att slöjda i färskt trä kan man komma i en aula med jättemånga barn som tar del av en scenkonstupplevelse? Projektet Arenaslöjd vill visa upp skogen och materialet trä på ett sagolikt och poetiskt vis. Vi vill utveckla en metod och ett format där slöjd med hjälp av cirkus och musik väcker förundran och nyfikenhet över möjligheterna med trä och träd.
Projektägare: Hedvig Flärdh enskild firma, Svanesund

Slöjden, skogen och hållbarheten –180 000 kr
I projektet utforskas skogen utifrån ett slöjdperspektiv. Med utgångpunkt från skogens gränser och begränsningar som nödvändig och hållbar resurs lyfter vi fram skogen i ett bredare perspektiv utifrån såväl slöjdande som materialresurs. Projektet vill genom praktisk tillämpning utveckla ett residens - anpassat för slöjd - där adekvata metoder utforskas och utvecklas.
Projektägare: Dalarnas hemslöjdsförbund, Falun

Transfronterizando – 50 000 kr
Syftet med projektet är att undersöka hur en designmetod kan tillämpas för att öppna upp för samarbete. Projektet bygger på jämförelser av två länders (Mexiko – Sverige) traditioner med fokus på kläder. Målet är att sammanföra studerande ungdomar över gränser för att lära och inspireras av varandras kulturer, dräkter, mönster och hantverkstekniker, men också för att uttrycksmässigt arbeta gränsöverskridande.
Projektägare: Eva Davidson, Årsta

Vätnoe för samisk hälsa – 125 000 kr
Ett slöjdprojekt för samer med psykisk ohälsa. Konceptet är en kurs där personer som identifierar sig som samer slöjdar tillsammans och samtidigt samtalar och lär sig mer om psykisk ohälsa. Grundtanken är dels att slöjden stärker den samiska identiteten vilket stärker den psykiska hälsan, dels att ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är och kan hanteras ökar förmågan att hantera den egna hälsan samt benägenheten att söka vård.
Projektägare: Region Jämtland Härjedalen, Östersund

Gunnebo hantverksfestival – 95 000 kr
Projektets syfte är att etablera och genomföra en hantverksfestival i augusti varje år på Gunnebo slott. Det övergripande målet med hantverksfestivalen är att slöjdare och hantverkare får en arena där de kan mötas och visa upp sig för en publik eller möjliga kunder i en miljö som dagligen värnar om det immateriella kulturarvet.
Projektägare: Gunnebo Slott och Trädgårdar, Mölndal

Studio Supersju x Ställbergs gruva – 140 000 kr
Ett samarbete mellan vävgruppen Studio Supersju och The Non Existence Center, Ställbergs Gruva, under sommaren 2022. Målet är att skapa ett platsspecifikt, bestående, offentligt verk samt brukstextil för centret. Genom ett live-performance där gruppen väver i skift enligt gruvarbetarnas schema i den gamla maskinhallen, synliggörs den textila tillverkningsprocessen. Genom att väva verk på platsen under sommarens öppettider, bjuds besökarna in till produktionen.
Projektägare: Vävgruppen Studio Supersju ekonomisk förening, Hägersten

Nomadisk paviljong – 100 000 kr
Nomadisk Paviljong är en mobil paviljong med näver som takmaterial. För att öka kunskapen om lokala tekniker och material i nutida sammanhang. En platsobunden rumslighet där kulturarvsfrågor inom hemslöjd, skogsbruk och nordiska minoriteter kan få ta upp ett fysiskt utrymme. I samverkan med olika aktörer kan där hållas exempelvis workshops, föreläsningar eller panelsamtal. År två av ett flerårigt projekt.
Projektägare: Pia Högman Studio, Malmö

Kunskap om folkdräkter från Ångermanland – 50 000 kr
Ett projekt för att tillgängliggöra kunskap om de Ångermanländska folkdräkternas historia, hantverk och form. Öka allmänhetens kunskap och handlingsförmåga inom det kulturarv som folkdräkterna utgör. Säkerställa fortlevnaden av den sakkunskap som finns i Ångermanland. Metoden utgörs av resor för inhämtning av källmaterial men även för fotografering av originalplagg samt intervjuer med sakkunniga. Projektets slutprodukt skulle kunna bli en podd, en bok, arbetsbeskrivningar och mönster. Projektägare: Ångermanland hemslöjdsförbund, Härnösand

Bärarna/Guedtjih – 50 000 kr
Förstudie för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan de nord- och sydsamiska och den norrländska traditionella slöjdens kulturer. Målet är att lyfta fram det gemensamma i överlevnadskulturer som färgats av existentiella villkor. Vi vill också visa på betydelsen för mönsterestetik och den underliggande betydelsen i ett mänskligt arketypiskt perspektiv. Vi vill undersöka om kulturerna har gemensamma nämnare och beröringspunkter i bruksföremålens funktionalitet, dess mönster och symboler och utforska vilken betydelse de har.
Projektägare: Ola Ling Slöjd AB, Umeå

Korgen lyfter – 100 000 kr
Det fleråriga projektet syftar till att stärka och främja den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land. Målet är att öka och ta vara på kunskapen och intresset för korgar. Projektet vill stärka de korgslöjdare som är verksamma idag och möjliggöra för fler slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning. Projektet vill öka kunskap, engagemang och delaktigheten i arbetet med korgmakeri som ett immateriellt kulturarv samt hitta fler användningsområden för korg. Ambitionen är projektet ska vara metodutvecklande och inkludera slöjdare och slöjdintresserade i hela landet.
Projektägare: Skånes hemslöjdsförbund, Landskrona

I tankar, tillsammans – 100 000 kr
Hur ser den kollektiva minnesbilden av ett lokalt hantverksarv ut? Skiljer sig minnet från familj till familj? Person till person? Projektet avser att undersöka dessa frågeställningar genom den lokala hantverkstraditionen Hedaredskorgen. Ambitionen är att bemöta Hedaredskorgen i både teori och praktik och forska kring hur vi kan minnas, slöjda och samexistera; hålla arvet kring Hedaredskorgen levande, tillsammans.
Projektägare: Fadhel Mourali i samarbete med Hedareds byalag

REmake Mosaik för alla – 95 000 kr
Projektet planerar att genom öppna verkstäder i olika bostadsområden höja statusen på konsthantverket mosaik. Aktivt söka upp och engagera personer som har med sig mosaikhantverket eller intresset för mosaik från sitt ursprungsland. Detta ska ge ringar på vattnet och generera några grupper som träffas regelbundet i sitt bostadsområde och skapa mosaiker enskilt eller tillsammans.
Projektägare: Remakebolaget ekonomisk förening, Stockholm