Fågel slöjdad av Lars Petersson.

Kritik mot förslag i Kultursamhället

Nämnden för hemslöjdsfrågor är kritisk till de centrala förslagen i den reformerade samverkansmodellen för kulturpolitik som presenteras i betänkandet Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Nämnden för hemslöjdsfrågor har besvarat remissen Kultursamhället- utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Myndigheten ställer sig avvisande till de bärande förslagen i den reformerade samverkansmodell som presenteras och beskrivs i betänkandet. Ställningstagandet grundar sig bland annat på följande punkter:

  • Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att med mindre justeringar i den befintliga modellen kan målen för ökad samverkan mellan olika nivåer uppnås.
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor ser inte att finansiella förutsättningar för att kunna genomföra föreslagna reformer finns.
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor varnar för risker med att införa s.k. ad hoc-möten som kan underminera beslutade planer och politiskt ansvarstagande och förespråkar istället nuvarande modell med myndighetsövergripande samverkan för en enhetlig kulturpolitik.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser även i förslaget flera olyckliga skrivningar där invanda begrepp valts bort till förmån för t. ex. "det fria kulturlivet" samt "på professionell grund" utan definitioner av vad detta innebär.

Läs hela Nämnden för hemslöjdsfrågors remissvar här.

 

Kontakt

Kanslichef Friedrike Roedenbeck
friedrike.roedenbeck@nfh.se