Tidigare remissvar

2022

Remissvar avseende Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av Pdf, 1019 kB.
hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU 2022:44 Pdf, 1019 kB.

Svar på remiss ang EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter Ju2021/02766 Pdf, 740.4 kB.

Svar på remiss av SOU 2021:77 Från kris till kraft. Återstart för kulturen. Pdf, 291.2 kB.

2021

Remissvar gällande Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet SOU 2021:74 Pdf, 505 kB.

2020

Remissvar gällande Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353 Pdf, 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27 Pdf, 138.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Remissvar gällande Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet Dnr 2019/01860/KO Pdf, 104.9 kB.

2018

Medskick till Från ord till handling- på väg mot en nationell biblioteksstrategi Pdf, 185.1 kB.

Remissvar på betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) Pdf, 170.1 kB.

Remissvar Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13) Pdf, 160.9 kB.

Remissvar på betänkandet Ett land att besöka (SOU 2017:95) Pdf, 544.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående Medlemsförslag A 1736/kultur om nordisk Svanenmärkning av mat, hantverk och design Pdf, 636.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Remissvar av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik Pdf, 172.7 kB.
(SOU2017:60) Pdf, 172.7 kB.

Remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Pdf, 564.8 kB.- framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Remissvar av den Parlamentariska landsbygdskommitténs Pdf, 163.5 kB.
slutbetänkande SOU 2017:1 Pdf, 163.5 kB. För Sveriges landsbygder ‐ en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

Remissvar betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69 Pdf, 1.9 MB.

2016


Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, Ku2015/02481/KL Pdf, 303.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden, Ku 2015/02737/KI, februari 2016 Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål, Ku 2015/204303/KL, februari 2016 Pdf, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Riksantivkarieämbetets rapport om Farokonventionen Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster., februari 2015

Yttrande kring kommittédirektiv Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster., Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design samt Förstudie om arkitektur-, form- och designpolitiken, februari 2015

Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Pdf, 35.9 kB, öppnas i nytt fönster., juni 2015

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet Pdf, 212.4 kB, öppnas i nytt fönster., maj 2015

2014

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Pdf, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster., september 2014

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster., augusti 2014

2013

Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster., november 2013

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen, synpunkter på förslag14:4 Ett förstärkt tidskriftsstöd Pdf, 38.6 kB.februari 2013

Folkbildningens samhällsvärden — en ny modell för statlig utvärdering Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2012:72, februari 2013

2012

Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2012:16

Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster. Ds 2012:8

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Pdf, 35.7 kB, öppnas i nytt fönster., Fi2012/1100, maj 2012

2011

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster., U2011/3651/SV, september 2011

2010

Spela samman Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11, juni 2010

2009

Kulturutredningen Pdf, 67 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2009:16, maj 2009
Remissvaret inleds med en kort beskrivning av hemslöjden som politikområde. Därefter följer kommentarer och synpunkter på andra och tredje delen av Kulturutredningen.