Redovisa projekt 2024

Beviljade projektbidrag för 2024 ska redovisas samma år som de genomförs. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

.

Att redovisa större projekt som genomförts under 2024

Detta gäller de projekt som beviljats i den större utlysningen på hösten 2023 och ska genomföras under 2024.

Beviljade bidrag betalas ut i två omgångar. Vid projektets start betakades 85% av bidraget ut, resterande 15% kommer att betalas efter att projektets slutredovisning godkänts.
Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med genomförande och redovisning av projekt beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar;

  1. Projektrapport,
  2. redovisningsformulär,
  3. ekonomisk redovisning och
  4. dokumentationsmaterial.

Redovisningen ska skickas in elektroniskt. Läs mer nedan om vad som ska ingår i redovisningen.

OBS! Efter inskickad redovisning granskats och godkänts skickas en särskild blankett för elektronisk signering till projektledare och firmatecknare. Efter genomförd signering slutbetalas projektet.

1. Projektrapport, projekt 2024

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor. Skickas med e-post till projekt@nfh.se

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsformulär

3. Ekonomisk redovisning

Endast en sammanfattning av den ekonomiska redovisningen görs i formuläret. Till redovisningen ska en fullständig ekonomisk redovisning bifogas och denna ska styrkas med exempelvis ett utdrag ur huvudboken. Skickas med e-post till projekt@nfh.se.

För projektets kostnader är raderna indelade efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2023. För Enskild firma görs inte ett löneuttag utan ett Eget uttag i bokföringen (ett balanskonto), detta beräknade belopp kan läggas under rad 4 (kontogrupp 70-79).

Beloppen ska tas upp exklusive moms om organisationen är registrerad för moms. Kostnaderna ska motsvara intäkterna som tas upp så att beloppen balanserar (summan av kostnader - intäkter ska bli lika med 0 kr).

Tänk på att vid projektets start betalades endast 85% av bidraget ut men redovisningen måste omfatta 100%. Resterande 15% kommer utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

Projektbidrag slutbetalas inte förrän redovisningen signerats, underlag för elektronisk signering skickas ut till projektledare och firmatecknare.

4. Dokumentationsmaterial: digitala foton

Till redovisningen ska 2-5 digitala foton av god kvalitet, i gärna i liggande format, som berättar om projektet bifogas. Ett kort filmklipp kan undantagsvis fungera som dokumentation.

Det är viktigt att foton skickas som lösa filer (ej inmonterade i PDF-dokument eller liknande). Skicka dem separat med e-post till projekt@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer.

OBS! Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet i sin externa kommunikation (webbsida, sociala media). Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn. Bifoga gärna korta bildtexter.

Hör gärna av dig om du har frågor!