Avtalsmall

Här finns en mall att utgå från när du ska skriva avtal med en uppdragsgivare eller en uppdragstagare. Kopiera och ändra den röda texten så att den passar er överenskommelse.


Avtal mellan Uppdragsgivare och Företag

§1 Uppdragsgivare

Uppdragsgivare
Org.nr: 123456-7890

§2 Uppdragsgivaren engagerar härmed

Företag
Org. Nr: 123456-7890
Adress: Gatuadress, 123 45 Ort

§3 Aktivitet

Titel på aktiviteten

§4 Datum, tid och plats

Arbetstiden omfattar 00 timmar och utförs under perioden datum–datum. Plats: Ort

§5 Ersättning

0000 kr exklusive moms.

Utöver den fasta ersättningen ersätts även överenskomna resor enligt Skatteverkets bestämmelser samt överenskomna övernattningar på annan ort än hemorten mot kvitto.

Eventuell specificering av budget.

§6 Betalning

Betalning sker mot faktura vid två tillfällen. 0000 kr + moms per den datum samt 0000 kr + moms efter uppdragets slut. 

Vid inställt uppdrag pga. sjukdom eller förhinder utgår ej kvarstående ersättning.

Fakturaadress:
Adress

På fakturan ange mottagare:
Mottagare

§7 Övrig överenskommelse

Beskrivning av arbetsuppgifter och överenskommelse.

§8 Ändringar och tillägg till avtalet 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska muntligen eller skriftligen vara godkända av båda parter. 

§9 Tvist 

Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om inte uppgörelse nås vid dess förhandlingar skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

§10 Force majeure

Om uppdraget ställs in till följd av brand, explosion, epidemi, strejk, lockout, bränslebrist, krig eller krigsfara, allmänt luftskyddstillstånd, politiska oroligheter eller andra dylika omständigheter utom Uppdragsgivarens kontroll, är Uppdragsgivaren berättigat uppsäga engagerads kontrakt enligt § 12 under del 1 i Riksavtalet.

§11 Förbindelse

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Uppdragstagaren förbinder sig att genomföra undertecknat uppdrag och då förhinder/sjukdom uppstår, kontakta Uppdragsgivaren så snart som möjligt. Avtalet är bindande för Uppdragsgivaren först sedan Uppdragsgivaren mottagit ett av uppdragstagaren undertecknat exemplar. 

___________________________________
Ort och datum

___________________________________

Namn, Uppdragsgivaren

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Namn, Företaget